Dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia.   

Preskočiť navigáciu

Ako triediť

Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Logo OPŽP

Odpad je  hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
 
Mechanické zhodnocovanie odpadu je opätovné využitie vyseparovanej recyklovateľnej hmoty, napr. plastových fliaš. 

Pri energetickom zhodnocovaní odpadu sa z neho vyrába napríklad elektrická energia, bioplyn ap.

Cieľom je využívať vytriedené  odpady na ďalšie využitie, ktoré využitím množstva rôznych procesov znamenajú nižšiu záťaž životného prostredia ako ukladanie odpadu na skládku.

Pri vysypaní bežnej 1100-litrovej nádoby sa zistilo, že by z nej bolo možné vytriediť ešte 80% odpadu, za tých 80% odpadu, ktorý sa netriedi, stále PLATÍME. Pri maximálnom triedení odpadu  by teda bolo možné upraviť interval zberu alebo znížiť počet nádob, a tým aj znížiť náklady za vývoz odpadu.

Triedením odpadu  chránime životné prostredie.

Vývoz triedených zložiek je v našom meste bezplatný.

Odovzdanie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore je spoplatnené podľa aktuálneho VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom

Čo triedime:

 • a. Papiera a lepenky, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov) a viacvrstvové kombinované materiály, do zberných nádob : papier a lepenka – modrá zberná nádoba, plasty, kovy, tetrapaky /viacvrstvové kombinované materiály/ - žltá zberná nádoba, sklo – zelená zberná nádoba, použitý jedlý olej z domácností – do PET fliaš a do hnedej zbernej nádoby v stojisku zberných nádob. Zberné nádoby na použitý jedlý olej z domácností na verejných priestranstvách sú hnedej farby s označením zbernej nádoby
 • b. elektroodpadov z domácností,
 • c. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 • d. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
 • e. jedlých olejov a tukov z domácností,
 • f.  biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • g. nebezpečný odpad (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok) napr. rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské farby a iné,
 • h. objemný odpad,
 • i. drobný stavebný odpad.

Má to zmysel. Trieďme odpad

 • z 5 zaváracích pohárov vyrobíme 1 vázu,
 • z 10 časopisov vyrobíme 1 škatuľu na TV,
 • z 30 PET fliaš vyrobíme 1 flísovú bundu,
 • z 2 nápojových kartónov vyrobíme 1 m2 kuchynských utierok.

Kam s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob  na triedené zložky?

Bioodpad

V časti s individuálnou bytovou výstavbou sa bioodpad odváža podľa harmonogramu priamo spred rodinných domov (každý párny týždeň vo štvrtok), pokiaľ občania nespotrebujú biologický odpad. 

V centre mesta a na sídliskách sa vývoz uskutočňuje týždenne  v utorok a v piatok -požiadavku na zber bioodpadu  je predtým potrebné nahlásiť na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501, pričom vývoz bioodpadu sa realizuje  počas celého roka. Do termínu vývozu treba bioodpad uskladniť vo vlastných priestoroch, resp. ku vchodu do paneláku. V žiadnom prípade nemožno nechávať pripravené kôpky na voľnom priestranstve ani ich ukladať do stojiska alebo ku stojisku. Bioodpad je potrebné zbaliť do plastových vriec, v prípade, že ide o konáriky, tieto skrátiť na dĺžku max. 1 meter a zviazať dohromady.

Objemný odpad

Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne /na jar a na jeseň/ zber a prepravu objemného odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VKK), takzvané dni jarnej a jesennej čistoty.

Objemný odpad (napríklad nábytok, koberce, sanita, drevo a pod.) je možné okrem dní čistoty odovzdať bezplatne na zbernom dvore (pozri sekcia Zberný dvor)

U oprávnenej osoby je možné objednať prepravu objemného odpadu na vlastné náklady, cena je v zmysle aktuálne platného cenníka.

Podnikateľské subjekty, právnické osoby a organizácie si prepravu a zber objemného odpadu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady.

Zakazuje sa objemný odpad odkladať do priestoru stojísk na zberné nádoby, mimo stojísk a na verejné priestranstvá mesta.

Drobný stavebný odpad

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s platným zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje zber drobného stavebného odpadu (DSO) výlučne formou množstvového zberu.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta – fyzické osoby odovzdávajú DSO celoročne na zberný dvor, ktorý je v meste na Ul.SNP č. 131, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je odplatné. Výšku poplatku za množstvový zber DSO mesto určuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. V prípade, že si pôvodca alebo držiteľ odpadu na území mesta - fyzická osoba (FO) prepravu nevie zabezpečiť sám, môže si túto službu objednať u oprávnenej osoby na vlastné náklady v zmysle aktuálneho cenníka.

Medzi DSO, ktorý vyprodukujú pôvodcovia (fyzické osoby) na území mesta v rámci bežných udržiavacích prác patrí najmä: zmes betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne.

Pôvodcovia alebo držitelia DSO sú povinní z takéhoto odpadu pred jeho odovzdaním prednostne vytriediť iné zložky komunálneho odpadu ako je sklo, plasty a podobne.

Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, k stojiskám, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá na území mesta.

Elektroodpad

Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, sušičky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé elektrické domáce spotrebiče, LED žiarovky, svietidlá atď.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta. O miestach umiestnenia nádob sú pôvodcovia a držitelia odpadu (fyzické osoby) informovaní spôsobom v mieste obvyklým.

Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási  na webovom sídle mesta, v miestnych novinách alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do pristavenej nádoby/zberného auta.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Použité batérie a akumulátory

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), výrobcu alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu použité batérie a akumulátory celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási na webovom sídle mesta, v miestnych novinách, alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta.

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Nebezpečný odpad

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka/dni jarnej a jesennej čistoty/ zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej osoby. Mesto o zbere nebezpečných odpadov vopred informuje, a to v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 14 dní pred konaním zberu) a prostredníctvom obvyklého informačného systému mesta (oznámením na webovej stránke mesta, v mestských novinách, na vývesnej tabuli a pod.). V ozname uvedie termíny (dni a hodiny), v ktorých bude možné nebezpečné odpady odovzdať ako aj miesta zberu, druhy odpadov a iné podstatné informácie (mobilná zberňa nebezpečných odpadov).

Nebezpečné odpady sú odpady s  obsahom škodlivín a patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a iné nebezpečné odpady.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich pôvodcovia a držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie pred odovzdaním.

Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na iný ako nebezpečný odpad alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište zberných nádob alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá mesto.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore. Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu odovzdať druhy odpadov, na ktoré má zberný dvor súhlas. Aktuálny zoznam odpadov je vyvesený na webovej stránke mesta.

Spôsob zberu textilu a šatstva

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

 • čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
 • okrem textilu, šatstva a obuvi, je možné do príslušného kontajnera ukladať aj hračky

Mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera - oprávnenej osoby triedený zber textilu a šatstva na území mesta.

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta, zvyčajne pri stojiskách zberných nádob. Zberná nádoba disponuje nasledujúcimi údajmi: číselný kód kontajnera, pre aký druh odpadu je určená, návodom na manipuláciu s kontajnermi, vlastníka zbernej. Textil môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) taktiež odovzdať bezplatne celoročne na zbernom dvore.

Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo sa vykonáva podľa potreby.

Zakazuje sa ukladať šatstvo a textil ku kontajnerom na šatstvo, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá.

Ďalšie informácie

Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

 1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 2. Distribútor pneumatík je povinný:
  a)Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
  b) Informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
  c) Zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja.
 3. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
  a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich,
  b) k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob,
  c) do veľkoobjemných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
  d) na zberný dvor,
  e) na verejné priestranstvá.

 

Súbory na stiahnutie:

Legislatíva:

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
 • Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom   

Súvisiace sekcie: