Dnes je 22.02.2018, meniny má Etela.   

Preskočiť navigáciu

Ako triediť

Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Logo OPŽP

Odpad je  hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
 
Mechanické zhodnocovanie odpadu je opätovné využitie vyseparovanej recyklovateľnej hmoty, napr. plastových fliaš. 

Pri energetickom zhodnocovaní odpadu sa z neho vyrába napríklad elektrická energia, bioplyn ap.

Cieľom je využívať vytriedené  odpady na ďalšie využitie, ktoré využitím množstva rôznych procesov znamenajú nižšiu záťaž životného prostredia ako ukladanie odpadu na skládku.

Pri vysypaní bežnej 1100-litrovej nádoby sa zistilo, že by z nej bolo možné vytriediť ešte 80% odpadu, za tých 80% odpadu, ktorý sa netriedi, stále PLATÍME. Pri maximálnom triedení odpadu  by teda bolo možné upraviť interval zberu alebo znížiť počet nádob, a tým aj znížiť náklady za vývoz odpadu.

Triedením odpadu  chránime životné prostredie.

Vývoz triedených zložiek je v našom meste bezplatný.

Odovzdanie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore je spoplatnené podľa aktuálneho VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom

Organizácia zodpovednosti výrobcov - ENVI-PAK, a. s.

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Výrobcovia zabezpečujú túto povinnosť buď individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je ENVI-PAK, a. s.

ENVI-PAK, a.s. v mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečuje systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu. Ako OZV hradí náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku. To prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch – čím viac odpadu obec alebo mesto vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zvyšného zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci sa tak stáva pre obce a občanov bezplatným.

Okrem financovania odpadov má ENVI-PAK povinnosť zabezpečiť aj osvetu v oblasti triedenia (Test ekologickej inteligencie). Viac informácií nájdete na webe www.triedime.sk.

Edukačné video o správnom triedení odpadu: www.triedime.sk/video/triedime-spravne-domaci-odpad

On-line vzdelávací program spojený so súťažou o atraktívne ceny: www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie​

Video súťaž – Skvelé zelené video: www.triedime.sk/article/sutaz-skvele-zelene-video

Čo triedime:

 • a. Papier a lepenku, sklo, plasty kovy (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov) a viacvrstvové kombinované materiály, do zberných nádob : papier a lepenka – modrá zberná nádoba; plasty, kovy, tetrapaky /viacvrstvové kombinované materiály/ - žltá zberná nádoba; sklo – zelená zberná nádoba; použitý jedlý olej z domácností – do PET fliaš a do hnedej zbernej nádoby v stojisku zberných nádob. Zberné nádoby na použitý jedlý olej z domácností na verejných priestranstvách sú hnedej farby s označením zbernej nádoby.
 • b. elektroodpady z domácností,
 • c. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilove batérie a akumulátory,
 • d. veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
 • e. jedlé oleje a tuky z domácností,
 • f. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • g. biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností,
 • h. nebezpečný odpad (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok) napr. rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské farby a iné,
 • i. objemný odpad,
 • j. drobný stavebný odpad.

Má to zmysel. Trieďme odpad

 • z 5 zaváracích pohárov vyrobíme 1 vázu,
 • z 10 časopisov vyrobíme 1 škatuľu na TV,
 • z 30 PET fliaš vyrobíme 1 flísovú bundu,
 • z 2 nápojových kartónov vyrobíme 1 m2 kuchynských utierok.

Kam s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob  na triedené zložky?

Bioodpad

V časti s individuálnou bytovou výstavbou sa bioodpad odváža podľa harmonogramu priamo spred rodinných domov (každý párny týždeň vo štvrtok), pokiaľ občania nespotrebujú biologický odpad. 

V centre mesta a na sídliskách sa vývoz uskutočňuje týždenne  v utorok a v piatok -požiadavku na zber bioodpadu  je predtým potrebné nahlásiť na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501, pričom vývoz bioodpadu sa realizuje  počas celého roka. Do termínu vývozu treba bioodpad uskladniť vo vlastných priestoroch, resp. ku vchodu do paneláku. V žiadnom prípade nemožno nechávať pripravené kôpky na voľnom priestranstve ani ich ukladať do stojiska alebo ku stojisku. Bioodpad je potrebné zbaliť do plastových vriec, v prípade, že ide o konáriky, tieto skrátiť na dĺžku max. 1 meter a zviazať dohromady.

Objemný odpad

Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne /na jar a na jeseň/ zber a prepravu objemného odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VKK), takzvané dni jarnej a jesennej čistoty.

Objemný odpad (napríklad nábytok, koberce, sanita, drevo a pod.) je možné okrem dní čistoty odovzdať bezplatne na zbernom dvore (pozri sekcia Zberný dvor)

U oprávnenej osoby je možné objednať prepravu objemného odpadu na vlastné náklady, cena je v zmysle aktuálne platného cenníka.

Podnikateľské subjekty, právnické osoby a organizácie si prepravu a zber objemného odpadu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady.

Zakazuje sa objemný odpad odkladať do priestoru stojísk na zberné nádoby, mimo stojísk a na verejné priestranstvá mesta.

Drobný stavebný odpad

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s platným zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje zber drobného stavebného odpadu (DSO) výlučne formou množstvového zberu.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta – fyzické osoby odovzdávajú DSO celoročne na zberný dvor, ktorý je v meste na Ul.SNP č. 131, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je odplatné. Výšku poplatku za množstvový zber DSO mesto určuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. V prípade, že si pôvodca alebo držiteľ odpadu na území mesta - fyzická osoba (FO) prepravu nevie zabezpečiť sám, môže si túto službu objednať u oprávnenej osoby na vlastné náklady v zmysle aktuálneho cenníka.

Medzi DSO, ktorý vyprodukujú pôvodcovia (fyzické osoby) na území mesta v rámci bežných udržiavacích prác patrí najmä: zmes betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne.

Pôvodcovia alebo držitelia DSO sú povinní z takéhoto odpadu pred jeho odovzdaním prednostne vytriediť iné zložky komunálneho odpadu ako je sklo, plasty a podobne.

Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, k stojiskám, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá na území mesta.

Elektroodpad

Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, sušičky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé elektrické domáce spotrebiče, LED žiarovky, svietidlá atď.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta. O miestach umiestnenia nádob sú pôvodcovia a držitelia odpadu (fyzické osoby) informovaní spôsobom v mieste obvyklým.

Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási  na webovom sídle mesta, v miestnych novinách alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do pristavenej nádoby/zberného auta.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Použité batérie a akumulátory

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), výrobcu alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu použité batérie a akumulátory celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási na webovom sídle mesta, v miestnych novinách, alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta.

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Nebezpečný odpad

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka/dni jarnej a jesennej čistoty/ zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej osoby. Mesto o zbere nebezpečných odpadov vopred informuje, a to v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 14 dní pred konaním zberu) a prostredníctvom obvyklého informačného systému mesta (oznámením na webovej stránke mesta, v mestských novinách, na vývesnej tabuli a pod.). V ozname uvedie termíny (dni a hodiny), v ktorých bude možné nebezpečné odpady odovzdať ako aj miesta zberu, druhy odpadov a iné podstatné informácie (mobilná zberňa nebezpečných odpadov).

Nebezpečné odpady sú odpady s  obsahom škodlivín a patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a iné nebezpečné odpady.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich pôvodcovia a držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie pred odovzdaním.

Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na iný ako nebezpečný odpad alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište zberných nádob alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá mesto.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore. Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu odovzdať druhy odpadov, na ktoré má zberný dvor súhlas. Aktuálny zoznam odpadov je vyvesený na webovej stránke mesta.

Spôsob zberu textilu a šatstva

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

 • čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
 • okrem textilu, šatstva a obuvi, je možné do príslušného kontajnera ukladať aj hračky

Mesto zabezpečuje zber prostredníctvom zberného dvora počas celého roka bezodplatne. Mesto má zámer zabezpečiť aj špecializované zberné nádoby na zber šatstva, ktoré by boli rozmiestnené po celom území mesta. Vzhľadom na negatívne skúsenosti so zbernými nádobami, ktoré boli v meste rozmiestnené v minulosti, hľadáme poskytovateľa takého typu zbernej nádoby, ktorá by bola nedostupná pre obyvateľov, ktorí protiprávne do  nej vstupujú, šatstvo z nej vyhadzujú a spôsobujú čierne skládky.

Ďalšie informácie

Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

 1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 2. Distribútor pneumatík je povinný:
  a)Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
  b) Informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
  c) Zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja.
 3. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
  a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich,
  b) k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob,
  c) do veľkoobjemných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
  d) na verejné priestranstvá.

Súbory na stiahnutie:

Kalendár vývozu separovaných zložiek na rok 2018

Informačný leták - zber kuchynského odpadu z domácnosti

Legislatíva:

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
 • Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom   

Súvisiace sekcie: