Dnes je 21.02.2018, meniny má Eleonóra.   

Preskočiť navigáciu

Bioodpad

Domáce kompostovanie

Čo sú biologicky rozložiteľné odpady

Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa, napr. odpad z potravín, záhrad a parkov a podobne. 

 Podľa katalógu odpadov sem zaraďujeme:

 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • drevo z orezávania a výrubu stromov, kríkov a drevené piliny,
 • odpady zo záhrad a parkov (vrátane cintorínov),
 • pokosená tráva, kytice, lístie, zvyšky poľnohospodárskych plodín zo záhrad,
 • odpad z trhovísk,
 • iné komunálne odpady.

Prečo nemôžeme BRO skládkovať

Pri rozklade BRO uloženého na skládku sa do ovzdušia uvoľňuje metán, ktorý je jednou z príčin vzniku ozónovej diery a následného skleníkového efektu. Z uvedeného dôvodu je zneškodňovanie BRO zakázané legislatívou SR (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch), a tiež aj legislatívou EÚ, ktorá hovorí najmä o kuchynskom a reštauračnom odpade (nariadenie EP č. 1774/2002). Z

Ako správne nakladať s BRO

BRO je nutné separovať a zhodnocovať. Najrozšírenejšie je zhodnocovanie formou kompostovania, či už domáceho, komunálneho, alebo priemyselného. Kompost potom využívame na hnojenie všetkých plodín (napr. zelenina, ovocné stromy, kvetiny, trávnik...) Ďalšou možnosťou je energetické zhodnocovanie BRO v bioplynových staniciach a fermentoroch. Pridanou hodnotou je získaná energia - bioplyn, teplo, elektrická energia.

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30-45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, sa môže používať pri pestovaní rastlín ako organicko-minerálne hnojivo.

Čo môžeme dať do kompostéra?

Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh kompostovania závisí od správneho pomeru surovín, ktoré kompostujeme. V zásade existujú dva typy surovín:

 • „zelené" - vlhké, mäkké, zelené suroviny (bohaté na dusík),
 • „hnedé" - suché, tvrdšie, sajúce suroviny (bohaté na uhlík).

Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a dobre premiešať. Ak práve nemáme k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť stlačený papier, lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny atď. Tým dosiahneme, že materiál na kompostovanie bude vlhký, a zároveň bude mať veľa vzduchových priestorov - tak ako zdravá pôda.

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad

Zvyšková zelenina (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú maškrtou pre kompostové dážďovky. Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú niekedy zvyšky chemických prípravkov na ochranu rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať na menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom. Na kompostovanie sú tiež vhodné zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti a zápachu. Jednoduchým riešením je zmiešať ho na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré ľahko pijú vlhkosť. Zbierajte preto lepenkové rolky, škatule od vajec, obálky bez okienok, atď. Papier a lepenka predstavujú ideálny spôsob ako absorbovať vlhkosť z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo, mliečne výrobky, chlieb a surové mäso do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá, o ktoré pri kompostovaní nestojíme.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

 1. Mesto zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého pôvodcom je fyzická osoba (domácnosť).
 2. Zber, prepravu, skladovanie a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom môže vykonávať len subjekt, ktorý spĺňa legislatívne a technické podmienky v zmysle zákona o odpadoch a nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).
 3. Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od pôvodcov a držiteľov odpadov zo stojísk zberných nádob v časti KBV. Zavedenie zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo stojísk zberných nádob sa realizuje postupne v jednotlivých častiach KBV. Podrobné informácie (zberné miesta - čísla stojísk, časový harmonogram a iné) týkajúce sa zavádzania systému v jednotlivých lokalitách mesta sú poskytované predsedom bytových spoločenstiev (resp. zástupcom vlastníkov bytov), zverejňované na webovom sídle mesta a sú k dispozícii na mestskom úrade, odbore odpadového hospodárstva.
 4. Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v časti IBV vykonávajú prednostne domáce kompostovanie. Časť biologicky rozložiteľných  kuchynských odpadov, ktorá nie je vhodná na domáce kompostovanie (napr. mäsové a mliečne výrobky) sa stáva súčasťou zmesového komunálneho odpadu.
 5. Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v časti KBV nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne:
  a) vhodný (§11 bod 13 písm. e) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý vznikne v domácnostiach ukladajú do samostatných zberných nádob (napr. 10 l hnedé zberné vedierka),
  b) následne takto zozbieraný odpad v domácnosti sa ukladá do zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s označením BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY – KUCHYNSKÝ ODPAD (vedľajší živočíšny produkt) umiestnených v stojiskách alebo na stanovištiach zberných nádob (napr. 120 l hnedé zberné nádoby). Odpad do zberných nádob sa ukladá priamo vysypaním alebo vložením, a to bez obalových materiálov, alebo v papierových vrecúškach. Odpady sa nesmú do zbernej nádoby ukladať v plastových vrecúškach alebo v iných plastových, sklenených obalových materiáloch. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v maximálnej miere zamedzilo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany.
  c) Zberné nádoby sú vybavené tesniacim vekom. Po vložení alebo vysypaní odpadu do zbernej nádoby v stojisku, je potrebné veko poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a zamedzil sa prístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu. Zberná nádoba sa musí uzatvárať.
  d) Systém zberu sa vykonáva spôsobom výmeny použitej zbernej nádoby (nádoba v stojisku zberných nádob s uloženým odpadom) za novú zbernú nádobu (čistá, vydezinfikovaná zberná nádoba).
 6. Zberné nádoby sa zo stojísk zberných nádob zbierajú v stanovenom intervale. Interval vývozu zberných nádob biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je minimálne 1 x 14 dní v zmysle zákona o odpadoch. Reálne intervaly vývozov zberných nádob biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sú zabezpečované v závislosti od množstva uloženého biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, tak aby sa zamedzilo preplňovaniu zberných nádob a vzniku zápachu.

Život v kompostéri

Domáce kompostovanieCelým tajomstvom správneho kompostovania je vytvorenie ideálnych podmienok pre baktérie, huby a ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým sa darí práve vo vlhkom prostredí s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach sa kolónie baktérií môžu každú hodinu zdvojnásobiť. Zvyšovanie teploty kompostu spôsobuje predovšetkým zvyšovanie počtu baktérií, ich dýchanie, trávenie a rozmnožovanie a premena energie uloženej v surovinách v hromade. Výborne sa darí najmä termofilným baktériám. Keď hromada ochladne, zostáva v nej veľa potravy pre larvy a menšie živočíchy. Kompost sa stane magnetom pre všetky možné živočíchy vrátane väčších druhov.

 


Štyri zásady správneho kopmpostovania

 1. Správna veľkosť kompostovaného materiálu. 
  Hnedý, tvrdý materiál by mal merať približne 10 cm, šupky a iné zvyšky zeleniny a ovocia treba posekať na menšie časti, mäkké, šťavnaté materiály nie je potrebné zmenšovať.
 2. Správna skladba kompostu.
  Dôležité je suroviny navzájom miešať, nie ukladať vo vrstvách - uhlíkaté s dusíkatými, teda zelené s hnedými. Ak kompostujeme záhradný odpad so zvyškami z kuchyne, mali by sme sa priblížiť k správnej surovinovej skladbe.
 3. Dostatočný prístup vzduchu.
  Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou pri kompostovaní, pretože dochádza k prevzdušneniu celej kopy. Práve kvôli vzduchovým pórom v kope pridávame hnedý, tvrdší materiál v správnej veľkosti popísanej vyššie. Ak sa v kope nenachádza dostatok vzduchu, kompost zapácha.
 4. Dostatočná vlhkosť.
  Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje, až zastavuje. Ak vlhkosť prevyšuje, dochádza k hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom. Záleží preto opäť na priaznivom zložení materiálu, najmä čo sa týka štruktúry surovín. Pri nedostatku vlhkosti môžeme kompost kropiť vodou.

Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, obmedzenej objemom i hmotnosťou, ktorá je neškodlivá, hygienicky a esteticky vyhovujúca. Ak odpad vhodný na kompostovanie končí na skládkach, prebieha v nich množstvo i nebezpečných reakcií, z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením odpadu, vrátane toho organického, predchádzame tak ekologickým škodám (záber pôdy, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ako aj ekonomickým (platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame, atď.) a etickým škodám (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín, plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme budúce generácie, atď.) Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás, a tiež vlastnej peňaženke.

Súvisiace sekcie: