Dnes je 24.05.2018, meniny má Ela.   

Koncepcia rozvoja mesta Žiar nar Hronom v oblasti tepelnej energetiky - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 13.04.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán vydal podľa § 7 ods. 5 zákona na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Koncepcia rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky“,  ktoré predložil obstarávateľ – Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument Koncepcia rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky, sa nebude posudzovať podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. Týmto nie je dotknutá povinnosť posudzovať jednotlivé navrhované činnosti podľa tretej časti zákona.

Rozhodnutie bolo doručené Mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci dňa 12. 4. 2017.

Uvedené rozhodnutie  je zverejnené v elektronickej podobe na stránke eia.enviroportal.sk alebo je doň možné nahliadnuť  v pracovných  dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dv. 10.