Dnes je 24.05.2018, meniny má Ela.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 26.6.2017

Zverejnené: 19.06.2017 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň

26. jún 2017 (t. j. pondelok) o 13.00 hodine

do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa HKM z vykonanej kontroly
 4. Vstup mesta ZH do občianskeho združenia Smart Cities klub
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH
 6. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2016
 7. Schválenie zámeru projektu „ Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom“
 8. Zapojenie mesta do projektu Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob pre MRK
 9. Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
 10. Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2016
 11. Odsúhlasenie zámeru v rámci Zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta
 12. Interpelácia poslancov
 13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 14. Záver