Dnes je 23.03.2017, meniny má Adrián.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2016:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Miesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február 2016

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Informácia o projektoch
 5. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2015
 6. Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy
 7. Správa o stave verejných komunikácií, dažďovej kanalizácie a MHD v meste
 8. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2015 a informácia o príprave  Kalendára športových podujatí  mesta Žiar nad Hronom na rok 2016
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 11. Záver

Apríl 2016

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
 4. Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)
 5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
  a) informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2015
  b) vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom
 6. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 7. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
  a) stanovisko audítora
  b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
 8. Informácia o projektoch
 9. Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v roku 2015
 10. Správa o činnosti MsP za rok 2015
 11. Správa o činnosti MsKC za rok 2015
 12. 12.  Správa o príspevkových a rozpočtových org. mesta za rok 2015
 13. Správa o nakladaní s KO za rok 2015
 14. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
 15. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
 16. Interpelácia poslancov
 17. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 18. Záver

 Jún 2016

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
 5. Informácia o projektoch
 6. Správa o činnosti MŠK za rok 2015
 7. Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2015
 8. Správa MŠK – OZ za rok 2015
 9. Interpelácia poslancov
 10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 11. Záver

September 2016

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 5. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015
 6. Informácia o projektoch
 7. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
 8. Správa o stave zelene v meste
 9. Interpelácia poslancov
 10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 11. Záver

November 2016

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2017
  a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
  b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC
  c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2019
  d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2019
 5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určení výšky finančných prostriedkov ...
 6. Informácia o projektoch
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver