Dnes je 13.12.2017, meniny má Lucia.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2017:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Miesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Január: 26.1.2017

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2017
 5. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2016 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2017
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
  b) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o., za rok 2015
 8. Záver

Marec: 16.3.2017 (štvrtok)

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016
 4. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2016
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 5. Správa o činnosti MsP za rok 2016
 6. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
 7. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2016
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 10. Záver

Máj: 22.5.2017 (pondelok)

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom 
 5. Správa o nakladaní s KO za rok 2016
 6. Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
 7. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 
 8. a) Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta ZH a príspevkovej organizácií mesta ZH – všeobecná časť
  b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2016
  c) Správa o činnosti MsKC za rok 2016
  d) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2016
  e) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2016
  f) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2016
 9. Interpelácia poslancov
 10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
   a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 11. Záver

Jún: 26.6.2017 (pondelok)

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2016
 5. Informácia o projektoch
 6. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
 7. Správa o stave zelene v meste
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 10. Záver

September: 28.9.2017 (štvrtok)

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ Správa z vykonaných kontrol HKM
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2018
  a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
  b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC
  c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022
  d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022
 4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
  a) Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.8.2017
  b) Aktualizácia zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

November: 23.11.2017 (štvrtok)

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určení výšky finančných prostriedkov ...
 4. Interpelácie poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy