Dnes je 14.12.2017, meniny má Branislava/Bronislava.   

Preskočiť navigáciu

Odbor odpadového hospodárstva


Ing. Ján Vinarčík - vedúci Odboru odpadového hospodárstva

Vedúci odboru:

Ing. Ján Vinarčík
Tel: 045/ 678 71 40
E-mail: jan.vinarcik@ziar.sk

 

 

 

Odbor odpadového hospodárstva tvorí:

  • oddelenie centra zhodnocovania odpadov
  • oddelenie intenzifikácie separovaného zberu
  • oddelenie odpadového hospodárstva

Oddelenie centra zhodnocovania odpadov

Ing. Miroslav Nemec - 045/678 71 40, miroslav.nemec@ziar.sk

Oddelenie odpadového hospodárstva

Mgr. Lucia Šoucová - 045/678 71 24, lucia.soucova@ziar.sk

Ing. Ivana Martincová Škriniarová - 045/678 71 25, ivana.martincova@ziar.sk


Odbor odpadového hospodárstva zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie centra zhodnocovania odpadov

  • zabezpečuje prevádzkovanie technologických zariadení na zhodnocovanie komunálneho odpadu:
    • mechanická úprava zmesového komunálneho odpadu s rozdelením na frakcie vhodné na ďalšie zhodnocovanie
    • využitie energetického potenciálu bioaktívnej frakcie zmesového odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov ich zhodnocovaním v bioplynovej stanici
    • energetické zhodnocovanie biomasy formou gasifikácie
    • dotrieďovanie a úprava triedených zložiek komunálneho odpadu pre následné materiálové zhodnocovanie

Oddelenie intenzifikácie separovaného zberu

  • zabezpečuje zber a odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z domácností občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb,
  • zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre vykonávanie zberu a odvozutriedených zložiek – obstarávanie, oprava a výmena zvozovej techniky, zberových nádob, nákup pohonných látok

Oddelenie odpadového hospodárstva

  • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na obce na úseku odpadového hospodárstva,
  • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky
  • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
  • spracováva program odpadového hospodárstva mesta pri nakladaní s odpadmi na území mesta,
  • vyjadruje sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území mesta,
  • vykonáva kontrolnú činnosť pri zbere, preprave, zhodnocovaní alebo likvidácii komunálneho odpadu a drobného odpadu na základe VZN o nakladaní s odpadmi,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu stojísk a stanovíšť pre ukladanie komunálneho odpadu obyvateľmi mesta,
  • zabezpečuje rozmiestnenie a údržbu exteriérových odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
  • vedením informačno – propagačnej kampane zvyšuje environmentálne povedomie verejnosti, najmä v oblasti separácie odpadu,
  • spolupracuje s organizáciou oprávnenou na nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta a koordinuje jej činnosť tak, aby bola v súlade s prioritami mesta pre oblasť odpadového hospodárstva,
  • tvorí, riadi a implementuje schválené projekty zamerané na oblasť ochrany životného prostredia,
  • zabezpečuje zber a likvidáciu kadáverov na území mesta prostredníctvom zmluvných oprávnených osôb,
  • zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre mesto zo zmluvných vzťahov v oblasti odpadového hospodárstva,
  • zabezpečuje monitoring, evidenciu, zákonné riešenie odstránenia tzv. opusteného odpadu, organizuje dni jarnej a jesennej čistoty, informačnú kampaň a iné činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom na území obce,
  • vypracováva a aktualizuje VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.