Dnes je 18.01.2018, meniny má Bohdana.   

Preskočiť navigáciu

Odbor starostlivosti o obyvateľa


Ing. Monika Minárová - vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa

Vedúci odboru:

Ing. Monika Minárová
Tel: 045/ 678 71 37
E-mail: monika.minarova@ziar.sk

 

 

 

Odbor starostlivosti o obyvateľa tvorí:

 • oddelenie sociálne (sociálnoprávna ochrana a kuratela, sociálne projekty, sociálna pomoc, sociálne služby)
 • oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov
 • oddelenie evidencie obyvateľstva
 • detské jasle
 • terénna sociálna práca
 • komunitné centrum

Oddelenie sociálne

Bc. Mária Šimegová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 44, maria.simegova@ziar.sk

Mgr. Monika Kráľová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 38, monika.kralova@ziar.sk

Mgr. Lívia Hricová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 15, livia.hricova@ziar.sk

Mgr. Dagmar Štifnerová - sociálna pracovníčka, 045/678 71 59, dagmar.stifnerova@ziar.sk

Oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov

Milan Konoradský - 045/ 678 71 41, milan.konoradsky@ziar.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva

Erika Rajčanová - 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk

Detské jasle

Mgr. Lucia Janeková - vedúca MsDJ, 045/672 47 25, lucia.janekova@ziar.sk

Terénna sociálna práca

Bc. Ingrid Spodniaková - 0917 552 817, ingrid.spodniakova@ziar.sk

Bc. Adriana Šarköziová - adriana.sarkoziova@ziar.sk

Michaela Šarköziová - michaela.sarkoziova@ziar.sk

Tomáš Šarközi - tomas.sarkozi@ziar.sk

Komunitné centrum

Mgr. Ivana Pruknerová - 0918 811 250, ivana.pruknerova@ziar.sk

Mgr. Denisa Boriková - denisa.borikova@ziar.sk

Lucia Vlačuhová - lucia.vlacuhova@ziar.sk


Odbor starostlivosti o obyvateľa zabezpečuje pre obyvateľov mesta tieto úlohy:

Sociálne oddelenie

 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálne služby,
 • vypracováva a vydáva rozhodnutia na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi (v peňažnej alebo vecnej podobe),
 • zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu prostredníctvom vykonávania opatrení - sociálne šetrenie v rodinách, na školách na základe žiadostí súdu a justície, poskytovania príspevku na dopravu, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa v detskom domove a finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych, prípadne na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno zveriť dieťa do osobnej starostlivosti,
 • poskytuje pomoc pri zabezpečovaní kultúrneho a spoločenského života obyvateľov v dôchodkovom veku (Dom seniorov) a koordinuje činnosť Klubu dôchodcov,
 • vykonáva funkciu osobitného príjemcu štátnych dávok ako sú prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok na bývanie... z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťa a zo sociálnych dôvodov najmä zanedbávanie výchovy zverenej osoby- dieťaťa, mladšieho dospelého, dospelej fyzickej osoby,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu,
 • vykonáva základné sociálne poradenstvo pre obyvateľov v hmotnej núdzi,
 • potvrdzuje údaje o obyvateľoch na žiadostiach pre iné úrady a inštitúcie,
 • vypracováva a riadi projekty v oblasti sociálnej práce,
 • koordinuje prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov,
 • vykonáva funkciu opatrovníka pri zastupovaní občanov na súdoch,
 • vedie agendu týkajúcu sa neštátnych zdravotníckych zariadení,
 • vykonáva spoluprácu s inštitúciami, organizáciami a všetkými ostatnými subjektmi vykonávajúcimi činnosti v sociálnej oblasti,
 • vykonáva agendu v oblasti štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabo podnetného prostredia a z nízkopríjmových rodín,
 • zabezpečuje vykonávanie procesných postupov pri zabezpečovaní verejných vyhlášok z oblasti sociálnych vecí a administratívnu agendu týkajúcu sa verejných vyhlášok,
 • vykonáva zabezpečovanie - vedenie agendy, realizácia na úseku pohrebníctva v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • zabezpečuje službu - sociálny taxík,
 • pripravuje a spracováva agendu nových sociálnych služieb,
 • vykonáva súčinnosť pri riešení priestupkového konania vykonávaného inými odbormi MsÚ,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice,
 • zabezpečuje spracovávanie štatistických údajov pre štátne subjekty.

Oddelenie verejnej vyhlášky a overovanie podpisov

 • osvedčuje odpisy listín a podpisy na listinách, vedie knihy na osvedčovanie odpisov a podpisov,
 • vykonáva dozor nad funkčnosťou výťahov v budove okresného úradu,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice.

Oddelenie evidencie obyvateľstva

 • eviduje údaje o obyvateľoch, ktorí majú a mali v Žiari nad Hronom trvalý alebo prechodný pobyt,
 • zabezpečuje úkony potrebné pri prihlasovaní obyvateľov mesta na trvalý, prechodný pobyt a pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu v systéme ISS, REGOP a v manuálnej evidencii vrátane vydávania potvrdení o vyššie uvedených skutočnostiach,
 • vedie register obyvateľov,
 • vedie stály zoznam voličov,
 • vypracováva posudky a správy o obyvateľoch pre úrady vyšetrovania policajného zboru, súdy, exekútorské úrady, notárske úrady, sociálnu poisťovňu a iné inštitúcie,
 • vydáva potvrdenia o stave a pobyte potrebné k uzatvoreniu manželstva, o počte obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti a potvrdení o zmene pobytu,
 • zaznamenáva narodenia, sobáše, úmrtia, rozvody, zmeny mien a priezvisk podľa údajov prichádzajúcich z matrík,
 • vykonáva činnosti definované v IS Zásady vedenia pokladnice.

Detské jasle

 • detské jasle zabezpečujú opateru a výchovnú starostlivosť o deti vo veku od 6 do 24 mesiacov

Terénna sociálna práca

 • poskytuje odbornú a inú pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity, a to so zreteľom na ich komplexnú integráciu do spoločnosti.

Komunitné centrum

 • realizuje štandardizované odborné činnosti a iné činnosti a aktivity v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.