Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Preskočiť navigáciu

Odbor územného plánovania a stavebného poriadku


Ing. Stanislava Holosová - vedúca Odboru územného plánovania a stavebného poriadku

Vedúci odboru:

Ing. Stanislava Holosová
Tel: 045/ 678 71 42
E-mail: stanislava.holosova@ziar.sk

 

 

 

Odbor územného plánovania a stavebného poriadku tvorí:

 • oddelenie územného plánovania
 • oddelenie stavebného poriadku
 • oddelenie bytovej politiky

Oddelenie územného plánovania

Ing. Blažena Kollárová - 045/678 71 24, blazena.kollarova@ziar.sk

Oddelenie stavebného poriadku

Bc. Marcela Maliková - 045/ 678 71 49, marcela.malikova@ziar.sk

Lýdia Tóthová - 045/ 678 71 49, lydia.tothova@ziar.sk

Ing. Miroslav Gocník - 045/ 678 71 49, miroslav.gocnik@ziar.sk

Bc. Petra Kamodyová - 045/ 678 71 78, petra.kamodyova@ziar.sk

Ing. Erika Rapčan Maslenová - 045/678 71 78, erika.rapcan.maslenova@ziar.sk

Ing. Beata Mešťanová - 045/678 71 12, beata.mestanova@ziar.sk

Lívia Krajmerová - 045/678 71 12, livia.krajmerova@ziar.sk


Odbor územného plánu a stavebného poriadku zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie územného plánovania

 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • sleduje aktuálnosť ÚPD,
 • vydáva územnoplánovacie informácie,
 • vydáva záväzné stanoviská alebo vyjadrenia k navrhovaným zámerom ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia,
 • vydáva stanoviská k odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy a zmene druhu pozemku po posúdení súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
 • vydáva stanoviská pre navrhovanú činnosť, ktorá má byť posudzovaná v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zabezpečuje plnenie povinností obce v zmysle citovaného zákona,
 • vydáva vyjadrenia k integrovanému povoleniu prevádzky v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zabezpečuje plnenie povinností obce v zmysle uvedeného zákona,
 • vydáva stanoviská a vyjadrenia požadované od orgánov štátnej správy, resp. iných orgánov a subjektov týkajúce sa územného plánovania, využitia územia, územnotechnických obmedzení, regionálneho rozvoja a pod.,
 • vydáva záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce,
 • zabezpečuje vypracovanie, sledovanie a vyhodnocovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja,

Oddelenie stavebného poriadku

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na úseku stavebného poriadku a zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu č.1/EO/2003/MP-p s 34 obcami regiónu,
 • vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia,
 • povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
 • nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prerokováva priestupky fyzických osôb a právne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
 • vykonáva a prerokováva vyvlastňovacie konanie,
 • robí výkazy týkajúce sa vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
 • vydáva oznámenia k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vydáva rozhodnutia na povolenie umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení.

Oddelenie bytovej politiky

 • zabezpečuje agendu vyplývajúcu z prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na úseku bytovej politiky v regióne Žiar nad Hronom,
 • prijíma žiadosti o podporu zo ŠFRB,
 • overuje údaje o stavbe, žiadateľovi a finančnom krytí,
 • zasiela overenú žiadosť na ŠFRB,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok so ŠFRB,
 • vydáva potvrdenia o veku stavby,
 • vydáva záväzné stanoviská, resp. vyjadrenia, ktoré slúžia k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného správneho orgánu.