Dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia.   

Preskočiť navigáciu

Odbor vnútornej správy

 

Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom

Vedúci odboru:

Ing. Juraj Miškovič - poverený vedením
Tel: 045/ 678 71 30
E-mail: prednosta@ziar.sk

 

 

 

Odbor vnútornej správy tvorí:

 • sekretariát prednostu mestského úradu
 • právne oddelenie
 • oddelenie informačných technológií
 • matričný úrad
 • kronika mesta
 • informácie
 • oddelenie dopravy

Sekretariát prednostu mestského úradu

Jana Janeková - 045/678 71 30, jana.janekova@ziar.sk

Právne oddelenie

JUDr. Miroslava Hudecová - 045/678 71 34, miroslava.hudecova@ziar.sk

Oddelenie informačných technológií

Bc. Peter Paulík - 045/ 678 71 99, peter.paulik@ziar.sk

Matričný úrad

Marta Páleníková - 045/ 678 71 54, marta.palenikova@ziar.sk
Mgr. Elena Rozenbergová - 045/ 678 71 54, elena.rozenbergova@ziar.sk

Kronika mesta

PaedDr. Petronela Gáfriková - 0902 524 075

Informácie

Karin Vajdová - 045/678 71 53, informator@ziar.sk

Miroslava Kováčová - 045/678 71 53, informator@ziar.sk


Odbor vnútornej správy zabezpečuje tieto úlohy:

Sekretariát prednostu mestského úradu

 • organizuje pracovné stretnutia prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje sekretárske práce prednostu mestského úradu, vrátane uloženia spisov do registratúrneho strediska mestského úradu,
 • pripravuje a distribuuje materiály pre rokovanie MsZ.

Právne oddelenie

 • zastupuje mesto v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní pred štátnymi orgánmi a organizáciami,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie a pripomienkovanie zmlúv,
 • vypracováva právne stanoviská,
 • vypracováva vzory rozhodnutí a ďalších právnych aktov vydávaných v rámci výkonu samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy,
 • vedie centrálnu evidenciu zmlúv, kde zmluvnou stranou je mesto Žiar nad Hronom,
 • sleduje právne predpisy a oboznamuje s nimi zamestnancov mesta,
 • vykonáva školenia a inštruktáže zamestnancov mesta k novoprijatým zákonom,
 • spolupracuje pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností, rieši spory v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • spolupracuje pri tvorbe VZN mesta,
 • vypracováva vnútroorganizačné predpisy,
 • na základe požiadaviek odborov vymáha pohľadávky mesta,
 • podáva návrhy na vydanie platobných rozkazov,
 • podáva návrhy na vykonanie exekúcie,
 • prihlasuje pohľadávky mesta do konkurzných a vyrovnávacích konaní,
 • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť vedeniu mesta, zamestnancom jednotlivých odborov, mestskej polícií, školám a školským zariadeniam, ktorým zriaďovateľom je mesto,
 • vedie agendu obchodných spoločností – evidencia spoločenských zmlúv, zakladacích listín,
 • zabezpečuje bytovú agendu – vymáhanie pohľadávok na nájomnom a na úhradách spojených s užívaním bytov.

Oddelenie informačných technológií

 • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku serverov a sieťových operačných systémov,
 • aktualizuje nové verzie ovládačov (patch-ov) pre servery,
 • zabezpečuje konfiguráciu prístupových práv na serveroch pre všetkých užívateľov podľa potrieb jednotlivých oddelení, údržbu existujúcich podsystémov a databáz, konfiguráciu jednotlivých pracovných staníc,
 • zálohuje údaje na streamerovú pásku a obnovuje údaje z pásky,
 • spravuje poštový uzol vnútornej pošty konfigurácia užívateľov,
 • nakupuje média, tonery a iné kancelárske komponenty (cartrige, záloh.médiá),
 • komunikuje s dodávateľmi, spolupracuje pri tvorbe zmlúv,
 • zabezpečuje prevádzku internetového servera a e-mailových služieb,
 • zabezpečuje funkčnosť a aktualizovanie informácií na internetovej stránke mesta na úrovni administrátora,
 • zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií,
 • diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí,
 • zabezpečovanie chodu výpočtovej techniky v mestskej polícii,
 • pomoc pri riešení softwarových problémov zamestnancov.

Matričný úrad

 • vedie jednotný informačný systém o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,
 • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo v zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sociálnej poisťovni a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách.

Kronika

 • vedie kroniku mesta.

Informácie

 • zabezpečuje uvedenie klientov a návštev do priestorov mestského úradu,
 • sprístupňuje zasadačku vo vlastníctve mesta mimo pracovné dni a hodiny.

Oddelenie dopravy

 • stará sa o vozový park mestského úradu ( okrem vozidiel mestskej polície), zabezpečuje prepravu osôb na služobné účely pre všetky odbory mestského úradu