Dnes je 14.12.2017, meniny má Branislava/Bronislava.   

Preskočiť navigáciu

Odbor životného prostredia a infraštruktúry

 

Ing. Daniel Šály - vedúci Odboru životného prostredia a infraštruktúry

Vedúci odboru:

Ing. Daniel Šály
Tel: 045/ 678 71 40
E-mail: daniel.saly@ziar.sk

 

 

 

Odbor životného prostredia tvorí:

 • oddelenie infraštruktúry
 • oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu

Oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu

Ing. Marcela Gendiarová - 045/678 71 24, marcela.gendiarova@ziar.sk

Oddelenie infraštruktúry

Ing. Denisa Mindová - 045/ 678 71 25, denisa.mindova@ziar.sk

Ing. Miloslav Baranec - 045/ 678 71 43, miloslav.baranec@ziar.sk


Odbor životného prostredia zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie infraštruktúry

 • zabezpečuje revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob, výťahov, domových hydrantov a vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečuje opravy, výmeny, doplnenia a zriaďovanie nového zvislého, vodorovného a iného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách,
 • zabezpečuje funkčnosť mestskej kanalizácie, odstraňovanie jej porúch, návrh a realizáciu opatrení na odstránenie závad pri poškodzovaní cudzieho majetku,
 • koordinuje činnosti v rámci technickej infraštruktúry a tým spojený výkon prác súvisiacich s údržbou a opravou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk,
 • riešenie požiadaviek statickej dopravy ( parkovanie vo dvore MsÚ, ZŤP, BSD, iné podnikateľské subjekty ) v pôsobnosti mesta,
 • rieši agendu MHD a SAD,
 • zabezpečuje metodické riadenie čistenia miestnych komunikácií a ich zimnú údržbu,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy z cestného zákona a zo zákona o pozemných komunikáciách ,
 • zastupovanie mesta pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veciach krádeží a násilných poškodení súčastí miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje investičnú výstavbu na zverených akciách,
 • zabezpečuje podklady pre projektovú prípravu,
 • pripravuje podklady pre vydanie príslušných povolení na výstavbu ( územné rozhodnutie, stavebné povolenie),
 • pripravuje technické podklady k verejnému obstarávaniu pre investičné akcie.

Oddelenie starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu

 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na obce na úseku vodnej správy,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre mesto zo zmluvných vzťahov v oblasti vodnej správy,
 • vydáva povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov,
 • povoľuje uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb pre fyzické osoby – občanov,
 • vedie evidenciu o vodách,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na obce na úseku ochrany prírody a krajiny, a ochrany ovzdušia,
 • vydáva rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa a ukladá náhradnú výstavbu
 • vykonáva kontrolnú činnosť pri ochrane životného prostredia a výkone údržby verejnej zelene na základe VZN o zeleni,
 • vydáva záväzné stanoviská na užívanie a zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva rozhodnutia pre určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi,
 • vypracováva a aktualizuje VZN o zeleni, o vodách, o poplatku za znečisťovanie ovzdušia, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta.