Dnes je 23.08.2017, meniny má Filip.   

Preskočiť navigáciu

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom mieste, vždy vo štvrtok od 9.00 do 11.00 hod., pričom konkrétny čas a miesto je potrebné dohodnúť vopred.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Upozornenie: Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny,
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná akákoľvek odchýlka

Poplatok: 1,50 € za každú aj začatú stranu
Fotokópia v českom jazyku: 3 € za každú začatú stranu


Vybavujú:

Milan Konoradský, prízemie MsÚ - KPK, tel.: 678 71 41, milan.konoradsky@ziar.sk

Marta Páleníková, Mgr. Elena Rozenbergová, prízemie MsÚ, Matričný úrad

045/ 678 71 54,  marta.palenikova@ziar.sk, elena.rozenbergova@ziar.sk

Žofia Bencová, prízemie MsÚ, pokladňa, tel.: 045/678 71 50, e-mail: zofia.bencova@ziar.sk

Erika Rajčanová, prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 57, e-mail: erika.rajcanova@ziar.sk

Doba vybavenia: na počkanie       


Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR v Bratislave

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz alebo obdobný doklad totožnosti,
  • vyplnené tlačivo žiadosti,
  • kolková známka v hodnote 4 € (pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave).

Poplatok: 1,50 €

Upozornenie: Tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z RT sú k dispozícii len v kancelárii matričného úradu. Nie sú zhodné s tlačivami okresnej prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách.


Vybavujú: Marta Páleníková, Mgr. Elena Rozenbergová 
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              marta.palenikova@ziar.sk, elena.rozenbergova@ziar.sk 
Doba vybavenia: na počkanie