Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 20.08.2014, meniny má Anabela    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Múzeum SNP- vzdelávacie centrum Banská Bystrica a MsKC ZH pozývajú na výstavu k 70. výročiu SNP.
 Po minuloročnom úspechu na City feste sa do Žiaru vracia atraktívna formáciu pod vedením charizmatickej speváčky a textárky Klaudie Hossu.
 Mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne centrum vás pozývajú na pivné a gulášové slávnosti BEER FEST. Pivo, guláš, muzika a pohoda!
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

20.08.2014 15:15:04
Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Obnova bytového domu [pdf; 244,25 kb]  

Výberové konanie: šesť pracovných miest členov občianskej hliadky

20.08.2014 10:46:54
Výberové konanie:  šesť pracovných miest členov občianskej hliadky

Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na šesť pracovných miest členov občianskej hliadky.   Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. septembra 2014 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského ...

Informácie o začatých správnych konaniach

18.08.2014 14:02:55
Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Potvrdenie záujmu byť účastníkom ...

Rozhodnutie o schválení POH na roky 2011 - 2015

11.08.2014 13:22:31
Rozhodnutie o schválení POH na roky 2011 - 2015

Na čítanie:   Rozhodnutie o schválení POH na roky 2011 - 2015 [pdf; 255,24 kB]  

Verejná vyhláška: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavebné objekty 114-00 a 101-04

08.08.2014 14:24:04
Verejná vyhláška: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením  na stavebné objekty 114-00 a 101-04

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavebné objekty 114-00 a 101-04 [pdf;337,25 kB]  

Zámer - prenájom nehnuteľnosti - Ul. Dr. Jánského

05.08.2014 14:55:57
Zámer - prenájom nehnuteľnosti - Ul. Dr. Jánského

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorených na základe geometrického plánu č. 36648906-119/2014, ...

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

24.07.2014 14:11:29
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) ...

Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

24.07.2014 12:23:23
Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušý orgán štátnej správy, vydal dňa 14.07.2014 pod číslom spisu: OU-BB-OVBP2-2014/025038-KB rozhodnutie o zrušení, ktorým zrušil rozhodnutie Stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom vydané pod číslom 242/2014 zo dňa 22.05.2014, ...

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Významné osobnosti

 

PETER PÁZMÁŇ

* 1570 Oradea, Rumunsko
† 1637 Bratislava

 

Peter PázmáňOstrihomský arcibiskup a kardinál. Zaslúžil sa najmä o založenie rímskokatolíckeho seminára vo Viedni, známeho Pázmánea, kde študovali aj desiatky slovenských vlasteneckých katolíckych kňazov, ktorí sa angažovali v slovenskom národnom a kultúrnom živote. V roku 1635 založil Trnavskú univerzitu. V októbri 1615, vtedy ešte v službách ostrihomského arcibiskupa Františka Forgáča, navštívil Sv. Kríž nad Hronom.

 

 

Tu dal v roku 1631 na stredovekých základoch postaviť renesančno-barokový kaštieľ, ktorý slúžil ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov. Kaštieľ bol neskôr prestavaný a využíval sa ako sídlo biskupov banskobystrickej diecézy.

 

 


 

ŠTEFAN PETRUŠ

* 1783 Sv. Kríž nad Hronom
† 1831 Poniky

Dramatik, priekopník sociografie Horehronia, autor divadelnej hry Rajnoha zbojnícky hajtman. Vyštudoval filozofiu v Bratislave a teológiu v Trnave. Od roku 1810 pôsobil ako farár v Čiernom balogu, kde navštevoval osady drevorubačov, všímal si zvyky, jazyk, sociálne i hospodárske pomery a robil si o tom poznámky. Vypracoval komplexné dielo Sciagrafia, ktoré popisovalo dejepisné údaje, topografiu, prírodné podmienky, flóru, faunu, nerastné bohatstvo, reč, spôsob života, obydlia, oblečenie a privilégiá drevorubačov. Bol prvým etnografom fyzicky pracujúceho ľudu na Slovensku. V roku 1969 vyšla z latinčiny preložená, opravená a doplnená Sciagrafia pod názvom Drevorubači na Čiernom Hrone od Alberta Stránskeho, ktorý tak dielo priblížil širšej verejnosti.

 

 


 

ŠTEFAN MOYSES

* 1797 Veselé
† 1869 Sv. Kríž nad Hronom

 

Štefan Moyses


Biskup, vzdelanec, pedagóg, významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia, prvý predseda Matice slovenskej. Vyštudoval filozofiu v Trnave, teológiu v Pešti. Bol kaplánom v ostrihomskej diecéze a slovenským kazateľom v Pešti. Od roku 1830 až do r. 1847 pôsobil ako profesor filozofie na kráľovskej akadémii v Záhrebe. Tu sa zapojil do chorvátskeho národného hnutia, presadil prednášky v chorvátskom jazyku a podieľal sa aj na vydávaní prvých chorvátskych novín.

 

 

V roku 1842 sa zaslúžil o založenie Matice chorvátskej. V roku 1847 ho vymenovali za kanonika záhrebskej kapituly a zvolili za poslanca uhorského snemu, kde v roku 1848 preložil návrh na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. 30. augusta 1850 ho panovník menoval za banskobystrického biskupa. Po nastúpení za rímsko-katolíckeho biskupa do Banskej Bystrice (1850) sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj školstva na Slovensku. V roku 1857 založil učiteľský ústav, staral sa o rozvoj slovenských ľudových škôl i nedeľných škôl pre dospelých, pre kňazov zaviedol kurzy pedagogiky. V roku 1861 viedol slovenskú delegáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi l., ktorá 12. decembra 1861 vo Viedni predložila žiadosti slovenského národa - Memorandum slovenského národa, obsahujúce základné národné, politické, hospodárske a kultúrne požiadavky Slovákov. Po založení Matice slovenskej (3. augusta) 1863, o povolenie ktorej sa významne pričinil, ho zvolili za jej redsedu a v tejto funkcii usmerňoval jej činnosť v záujme všestranného rozvoja národnej kultúry, vedy, vzdelávania a ľudovýchovy. Zaslúžil sa o vybudovanie banskobystrického gymnázia, tlačou vydal matičné prejavy a hospodársky spis Myšlienky o záhradníctve (1865), venoval sa aj tvorbe náboženskej literatúry. Vyvrcholením jubilejných osláv bolo 1. valné zhromaždenie Matice slovenskej 4. augusta 1863 Na 1. valnom zhromaždení Matice slovenskej bol Štefan Moyses zvolený za jej prvého predsedu a stal sa jednou z najpopulárnejších osobností slovenského národného života. Jeho zásluhou rímska stolica súhlasila, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil 5. júla. Nakoniec na sviatok Cyrila a Metoda v roku 1869 aj zomrel. Pochovaný je v hrobke pod kostolom Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom; v bývalom biskupskom sídle zriadili pamätnú izbu Štefana Moysesa, na budove kaštieľa je pamätná tabuľa.

 

 


 

ŠTEFAN ZÁHORSKÝ

* 1817 Sv. Kríž nad Hronom
† 1863 Sliač-Hájniky

Rímskokatolícky kňaz, národovec, pedagóg, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Vyštudoval filozofiu v Egri a teológiu vo Viedni, v roku 1840 bol vysvätený za kňaza. O rok neskôr získal titul doktora teológie. V rokoch 1844-1849 pôsobil ako profesor cirkevnej histórie a kanonického práva na teologickom seminári v Banskej Bystrici. Zaslúžil sa o vzdelanie a výchovu mládeže v slovenskom národnom duchu a participoval na slovenskom národnom hnutí. Bol blízkym spolupracovníkom Štefana Moysesa, podpredsedom Spolku všeobecnej vzdelanosti a knihovníkom Pohronského čitateľského spolku v Banskej Bystrici. V rokoch 1852-1856 vychádzal za podpory Štefana Moysesa a Štefana Záhorského časopis Cyrill a Method.

 

 


 

MICHAL CHRÁSTEK

* 1825 Nové Mesto nad Váhom
† 1900 Sv. Kríž nad Hronom

 

 

Michal Chrástek

Literárny historik, kňaz, zberateľ ľudovej slovesnosti, publicista, prvý tajomník Matice slovenskej, spisovateľ a organizátor slovenského kultúrneho života. Študoval na gymnáziu v Trnave, Ostrihome a v Egri, teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni na Pázmaneu. Od roku 1851 pôsobil ako protokolista biskupstva a prefekt seminára, neskôr bol profesorom cirkevných dejjín v seminári v Banskej Bystrici, v rokoch 1863-1869 tajomníkom Matice slovenskej a od roku 1868 farárom v Svätom Kríži nad Hronom.

 

 

Ako študent spolupracoval s bernolákovcom Michalom Rešetkom, kňazom v Hornej Súči, na Dejinách reči a literatúry slovenskej, ktorá bola základom jeho ďalšej bibliografickej práce. V roku 1861 bol členom delegácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. s Memorandom národa slovenského. V roku 1863 ho na 1. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolili za jej tajomníka.Vydal zborník ľudovej a umelej slovenskej poézie Veniec národných piesní slovenských (1862) a spolu s Emilom Černým zostavil Zborník slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier (1870). O dva roky neskôr vydal Dejiny reči a literatúry slovenskej na Slovensku (1872). V memorandovom a matičnom období ako organizátor národných podujatí redigoval týždenníky Cyrill a Method a Letopis Matice slvoenskej a prispieval do mnohých periodík (Slovenskie národnie noviny, Orol tatránsky, Tovaryšstvo, Letopis Matice slovenskej ai.). Bol zakladajúci členom slovenskej muzeálnej spoločnosti a Spolku sv. Vojtecha. V Svätom Kríži nad Hronom pôsobil 32 rokov. Mal bohatú knižnicu, ktorá obsahovala 4800 zväzkov. V roku 1998 bola po Michalovi Chrátekovi pomenovaná mestská knižnica v Žiari nad Hronom.

 

 


 

JÁN LEVOSLAV BELLA

* 1843 Liptovský Sv. Mikuláš
† 1936 Bratislava

Hudobný skladateľ, organista, pedagóg, kňaz. Študoval na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici, teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni na Pázmáneu, pôsobil v Banskej Bystrici a Kremnici. Už ako 18-ročný písal básne. Jeho prvým národným hudobným dielom boli Slovenské štvorspevy, klavírna variácia na slovenské ľudové piesne. Podporoval národné dianie, poukazoval na hudbu ako na jeden z dôležitých a nezastupiteľných prostriedkov národného uvedomenia a vzdelávania slovenského ľudu. Národné prvky sú aj v Staroslovenskom otčenáši a kantáte Cyrilo metodiáda. Od roku 1869 bol mestským kapelníkom a riaditeľom chóru v Kremnici, neskôr učiteľom. Ako 38-ročný prestúpil na evanjelickú vieru, oženil sa a stal sa organistom v Sibiu v Rumunsku, kde bol uznávaným skladateľom. Po I. svetovej vojne sa presťahoval do Viedne a do vlasti sa vrátil ako 85-ročný. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland. Venoval sa aj tvorbe komornej hudby pre husle a klavír, sláčikové kvartetá, skladby pre organ, orchestrálne skladby, piesne pre spev a klavír, zbory, svetské kantáty. Publikoval básne, články o hudbe, hudobno estetické rozpravy o národnej a cirkevnej hudbe.

 

 

 

Zdroje:

MINKA, J. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia. Žiar nad Hronom :  Mestský úrad, 2005. 176 s. ISBN 90-969434-0-5.

sk.wikipedia.org
www.osobnosti.sk
www.vesele.sk
www.nove-mesto.sk

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup