Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 19.04.2014, meniny má Jela    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Recitál s klavírnym sprievodom Petra Maláska. Lucie Bílá patrí už niekoľko rokov na Slovensku k absolútne najpopulárnejšim speváckym osobnostiam so širokým spektrom svojho zamerania.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 Slovensko 2.0 je mozaikou 10 rôznych krátkych filmov (hraný, animovaný, dokumentárny, experimentálny film), ktoré reflektujú dvadsať rokov existencie Slovenska očami desiatich slovenských režisérov - Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová, Miro Jelok a Iveta Grófová.
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

14.04.2014 14:30:23
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

14.04.2014 14:21:52
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

14.04.2014 14:12:50
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

14.04.2014 14:06:37
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ...

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

14.04.2014 10:22:57
Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,   z v o l á v a m   zasadnutie Mestského zastupiteľstva ...

Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

09.04.2014 14:35:10
Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Obnova bytového domu [pdf; 212,61 kB]  

Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

08.04.2014 12:53:34
Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa ...

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta a záverený účet za rok 2013

08.04.2014 09:24:41
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta a záverený účet za rok 2013

Na čítanie:   Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta [pdf; 416,24 kB] Záverený účet mesta za rok 2013 [pdf; 1 725,37 kB]  

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Významné osobnosti

 

PETER PÁZMÁŇ

* 1570 Oradea, Rumunsko
† 1637 Bratislava

 

Peter PázmáňOstrihomský arcibiskup a kardinál. Zaslúžil sa najmä o založenie rímskokatolíckeho seminára vo Viedni, známeho Pázmánea, kde študovali aj desiatky slovenských vlasteneckých katolíckych kňazov, ktorí sa angažovali v slovenskom národnom a kultúrnom živote. V roku 1635 založil Trnavskú univerzitu. V októbri 1615, vtedy ešte v službách ostrihomského arcibiskupa Františka Forgáča, navštívil Sv. Kríž nad Hronom.

 

 

Tu dal v roku 1631 na stredovekých základoch postaviť renesančno-barokový kaštieľ, ktorý slúžil ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov. Kaštieľ bol neskôr prestavaný a využíval sa ako sídlo biskupov banskobystrickej diecézy.

 

 


 

ŠTEFAN PETRUŠ

* 1783 Sv. Kríž nad Hronom
† 1831 Poniky

Dramatik, priekopník sociografie Horehronia, autor divadelnej hry Rajnoha zbojnícky hajtman. Vyštudoval filozofiu v Bratislave a teológiu v Trnave. Od roku 1810 pôsobil ako farár v Čiernom balogu, kde navštevoval osady drevorubačov, všímal si zvyky, jazyk, sociálne i hospodárske pomery a robil si o tom poznámky. Vypracoval komplexné dielo Sciagrafia, ktoré popisovalo dejepisné údaje, topografiu, prírodné podmienky, flóru, faunu, nerastné bohatstvo, reč, spôsob života, obydlia, oblečenie a privilégiá drevorubačov. Bol prvým etnografom fyzicky pracujúceho ľudu na Slovensku. V roku 1969 vyšla z latinčiny preložená, opravená a doplnená Sciagrafia pod názvom Drevorubači na Čiernom Hrone od Alberta Stránskeho, ktorý tak dielo priblížil širšej verejnosti.

 

 


 

ŠTEFAN MOYSES

* 1797 Veselé
† 1869 Sv. Kríž nad Hronom

 

Štefan Moyses


Biskup, vzdelanec, pedagóg, významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia, prvý predseda Matice slovenskej. Vyštudoval filozofiu v Trnave, teológiu v Pešti. Bol kaplánom v ostrihomskej diecéze a slovenským kazateľom v Pešti. Od roku 1830 až do r. 1847 pôsobil ako profesor filozofie na kráľovskej akadémii v Záhrebe. Tu sa zapojil do chorvátskeho národného hnutia, presadil prednášky v chorvátskom jazyku a podieľal sa aj na vydávaní prvých chorvátskych novín.

 

 

V roku 1842 sa zaslúžil o založenie Matice chorvátskej. V roku 1847 ho vymenovali za kanonika záhrebskej kapituly a zvolili za poslanca uhorského snemu, kde v roku 1848 preložil návrh na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. 30. augusta 1850 ho panovník menoval za banskobystrického biskupa. Po nastúpení za rímsko-katolíckeho biskupa do Banskej Bystrice (1850) sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj školstva na Slovensku. V roku 1857 založil učiteľský ústav, staral sa o rozvoj slovenských ľudových škôl i nedeľných škôl pre dospelých, pre kňazov zaviedol kurzy pedagogiky. V roku 1861 viedol slovenskú delegáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi l., ktorá 12. decembra 1861 vo Viedni predložila žiadosti slovenského národa - Memorandum slovenského národa, obsahujúce základné národné, politické, hospodárske a kultúrne požiadavky Slovákov. Po založení Matice slovenskej (3. augusta) 1863, o povolenie ktorej sa významne pričinil, ho zvolili za jej redsedu a v tejto funkcii usmerňoval jej činnosť v záujme všestranného rozvoja národnej kultúry, vedy, vzdelávania a ľudovýchovy. Zaslúžil sa o vybudovanie banskobystrického gymnázia, tlačou vydal matičné prejavy a hospodársky spis Myšlienky o záhradníctve (1865), venoval sa aj tvorbe náboženskej literatúry. Vyvrcholením jubilejných osláv bolo 1. valné zhromaždenie Matice slovenskej 4. augusta 1863 Na 1. valnom zhromaždení Matice slovenskej bol Štefan Moyses zvolený za jej prvého predsedu a stal sa jednou z najpopulárnejších osobností slovenského národného života. Jeho zásluhou rímska stolica súhlasila, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil 5. júla. Nakoniec na sviatok Cyrila a Metoda v roku 1869 aj zomrel. Pochovaný je v hrobke pod kostolom Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom; v bývalom biskupskom sídle zriadili pamätnú izbu Štefana Moysesa, na budove kaštieľa je pamätná tabuľa.

 

 


 

ŠTEFAN ZÁHORSKÝ

* 1817 Sv. Kríž nad Hronom
† 1863 Sliač-Hájniky

Rímskokatolícky kňaz, národovec, pedagóg, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Vyštudoval filozofiu v Egri a teológiu vo Viedni, v roku 1840 bol vysvätený za kňaza. O rok neskôr získal titul doktora teológie. V rokoch 1844-1849 pôsobil ako profesor cirkevnej histórie a kanonického práva na teologickom seminári v Banskej Bystrici. Zaslúžil sa o vzdelanie a výchovu mládeže v slovenskom národnom duchu a participoval na slovenskom národnom hnutí. Bol blízkym spolupracovníkom Štefana Moysesa, podpredsedom Spolku všeobecnej vzdelanosti a knihovníkom Pohronského čitateľského spolku v Banskej Bystrici. V rokoch 1852-1856 vychádzal za podpory Štefana Moysesa a Štefana Záhorského časopis Cyrill a Method.

 

 


 

MICHAL CHRÁSTEK

* 1825 Nové Mesto nad Váhom
† 1900 Sv. Kríž nad Hronom

 

 

Michal Chrástek

Literárny historik, kňaz, zberateľ ľudovej slovesnosti, publicista, prvý tajomník Matice slovenskej, spisovateľ a organizátor slovenského kultúrneho života. Študoval na gymnáziu v Trnave, Ostrihome a v Egri, teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni na Pázmaneu. Od roku 1851 pôsobil ako protokolista biskupstva a prefekt seminára, neskôr bol profesorom cirkevných dejjín v seminári v Banskej Bystrici, v rokoch 1863-1869 tajomníkom Matice slovenskej a od roku 1868 farárom v Svätom Kríži nad Hronom.

 

 

Ako študent spolupracoval s bernolákovcom Michalom Rešetkom, kňazom v Hornej Súči, na Dejinách reči a literatúry slovenskej, ktorá bola základom jeho ďalšej bibliografickej práce. V roku 1861 bol členom delegácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. s Memorandom národa slovenského. V roku 1863 ho na 1. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolili za jej tajomníka.Vydal zborník ľudovej a umelej slovenskej poézie Veniec národných piesní slovenských (1862) a spolu s Emilom Černým zostavil Zborník slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier (1870). O dva roky neskôr vydal Dejiny reči a literatúry slovenskej na Slovensku (1872). V memorandovom a matičnom období ako organizátor národných podujatí redigoval týždenníky Cyrill a Method a Letopis Matice slvoenskej a prispieval do mnohých periodík (Slovenskie národnie noviny, Orol tatránsky, Tovaryšstvo, Letopis Matice slovenskej ai.). Bol zakladajúci členom slovenskej muzeálnej spoločnosti a Spolku sv. Vojtecha. V Svätom Kríži nad Hronom pôsobil 32 rokov. Mal bohatú knižnicu, ktorá obsahovala 4800 zväzkov. V roku 1998 bola po Michalovi Chrátekovi pomenovaná mestská knižnica v Žiari nad Hronom.

 

 


 

JÁN LEVOSLAV BELLA

* 1843 Liptovský Sv. Mikuláš
† 1936 Bratislava

Hudobný skladateľ, organista, pedagóg, kňaz. Študoval na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici, teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni na Pázmáneu, pôsobil v Banskej Bystrici a Kremnici. Už ako 18-ročný písal básne. Jeho prvým národným hudobným dielom boli Slovenské štvorspevy, klavírna variácia na slovenské ľudové piesne. Podporoval národné dianie, poukazoval na hudbu ako na jeden z dôležitých a nezastupiteľných prostriedkov národného uvedomenia a vzdelávania slovenského ľudu. Národné prvky sú aj v Staroslovenskom otčenáši a kantáte Cyrilo metodiáda. Od roku 1869 bol mestským kapelníkom a riaditeľom chóru v Kremnici, neskôr učiteľom. Ako 38-ročný prestúpil na evanjelickú vieru, oženil sa a stal sa organistom v Sibiu v Rumunsku, kde bol uznávaným skladateľom. Po I. svetovej vojne sa presťahoval do Viedne a do vlasti sa vrátil ako 85-ročný. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland. Venoval sa aj tvorbe komornej hudby pre husle a klavír, sláčikové kvartetá, skladby pre organ, orchestrálne skladby, piesne pre spev a klavír, zbory, svetské kantáty. Publikoval básne, články o hudbe, hudobno estetické rozpravy o národnej a cirkevnej hudbe.

 

 

 

Zdroje:

MINKA, J. Významné osobnosti Žiaru nad Hronom a okolia. Žiar nad Hronom :  Mestský úrad, 2005. 176 s. ISBN 90-969434-0-5.

sk.wikipedia.org
www.osobnosti.sk
www.vesele.sk
www.nove-mesto.sk

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


Aktuálne

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

31.03.2014 14:25:02
Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup