Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 26.07.2014, meniny má Anna/Hana    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu 9. augusta už tradične v Parku Štefana Moysesa. Zavítajú naň najväčšie slovenské skupiny.
 FUNKY EMOTIONS je live kapela, ktorá Vám naservíruje najväčšie funky - soulové hity 60
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

24.07.2014 14:11:29
Stavebné povolenie - verejná vyhláška Retail Box C - Shopping Park ZH

Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) ...

Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

24.07.2014 12:23:23
Bytový dom Jadran - Doplnenie zdroja tepla

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušý orgán štátnej správy, vydal dňa 14.07.2014 pod číslom spisu: OU-BB-OVBP2-2014/025038-KB rozhodnutie o zrušení, ktorým zrušil rozhodnutie Stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom vydané pod číslom 242/2014 zo dňa 22.05.2014, ...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

23.07.2014 10:48:55
Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom   Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ...

Informácia o kvalite ovzdušia

23.07.2014 10:43:14
Informácia o kvalite ovzdušia

Zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov bola okresným úradom životného prostredia v sídle kraje v § 25 odseku 1 ustanovená povinnosť sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej raz za rok zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a ...

Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného povolenia- zverejnenie

22.07.2014 10:16:09
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezupečný -žiadosť o zmenu integrovaného povolenia- zverejnenie

Na základe žiadosti SIŽP zverejňuje Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §11 Zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov údaje a informácie, súvisiace s konaním o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre ...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

22.07.2014 09:53:21
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania BSD 397 - Jiráskova ul.

Dňa 2.7.2014 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 397, Jiráskova 5-7, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje predsedkyňa bytového spoločenstva Anna Kazarková, bytom M. R. Štefánika 451/8, Žiar nad Hronom žiadosť o ...

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

18.07.2014 19:55:50
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat", stavebné objekty 670-00, 670-11   Na čítanie: R2 - Vyhláška o začatí konania S0670-00-11 [pdf; 119,36 kB]

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

08.07.2014 14:27:10
Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Obecný úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na • pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).   Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. júla 2014 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky ...

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Klub dôchodcov

 

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

 

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 

 • klubová činnosť - vlastná činnosť v priestoroch denného centra, 
 • kultúrno-spoločenské podujatia - fašiangy v klube, senior majáles, Anna bál, Michalská zábava, rozlúčka so starým rokom, 
 • organizované zájazdy - tuzemské aj do zahraničia, 
 • organizované prednášky a besedy na témy - ako do života presadiť správne zásady pre zdravie - správnu výživu, pohyb, duševnú pohodu, rozvoj zmyslových a duševných schopností.

 

 

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Opekačka - Kopanice Opekačka - Kopanice

Opekačka - Kopanice Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek

Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo

 

 

Klub dôchodcov má dve veľké klubové miestnosti, sociálne zariadenie a kuchynku. Klubové dni sú 3 x v týždni (utorok, štvrtok, nedeľa). Členský poplatok je 3,00 € ročne na člena.

 

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

 

 

 

Adresa: 
Klub dôchodcov
A. Kmeťa 9 (X. materská škola)
965 01 Žiar nad Hronom

 

Kontakt:  Emília Pobežková - vedúca klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

 

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 -  Bc. Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.hricova@ziar.sk

 

 

Fotogaléria:

 

 

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Tanečná zábava Tanečná zábava

Tanečná zábava Tanečná zábava Deň matiek Deň matiek

Deň matiek Deň matiek Deň matiek Fašiangy

Fašiangy Fašiangy Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Vianočné posedenie Vianočné posedenie Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou

 

 

 

 

Plán podujatí na rok 2012

 


Kultúrno - spoločenské podujatia:

 

 • Literárne posedenie január - 13.00 hod. KD
 • Valentínske posedenie 14.02.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy MDŽ 08.03.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy Dňa matiek 10.05.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy životných jubileí 21.09.2012 - 14.00 hod. KD
 • Mesiac úcty k starším 18.10.2012 - 13.00 hod. KD
 • Členská schôdza 29.11.2012 - 14.00 hod. KD
 • Vianočné posedenie pri stromčeku 11.12.2012 - 13.00 hod. KD
 • Návšteva divadla november - podľa záujmu

 

 

Zábavné odpoludnie:

 

 • Ples seniorov 13.01.2012 - 16.00 hod. MsKC
 • Fašiangy v klube (Maškarný bál) 17.02.2012 - 15.00 hod. KD
 • Posedenie pri posúchoch marec - podľa záujmu KD
 • Zábavné popoludnie „Vtipnejší vyhráva" apríl - podľa záujmu KD
 • Senior majáles 25.05.2012 - 15.00 hod. KD
 • Annabál 25.07.2012 - 15.00 hod. KD
 • Kačacie hody september - podľa záujmu KD
 • Michalská zábava 05.10.2012 - 15.00 hod. KD
 • Ukončenie roka 2012 28.12.2012 - 13.00 hod. KD
 • Posedenie v prírode, opekanie jún - júl - podľa záujmu

 

 

Zájazdy:

 

 • Bratislava - výstava kvetov FLORA máj 2012
 • Banská Bystrica - Slovenská Ľupča jún - júl 2012
 • Betliar - Krásna Hôrka august 2012
 • Celodenné kúpanie - podľa záujmu august 2012

 

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup