Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Preskočiť navigáciu

Sociálne služby

POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Občan predkladá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestský úrad Žiar nad Hronom. Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je príloha lekársky nález. Na základe sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti mestský úrad vyhotoví a vydá občanovi posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Mesto Žiar nad  Hronom uzavrie s občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Poskytuje sa pomoc pri úkonoch:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, základné biologické potreby, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika),
  • úkony starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby),
  • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca).

Za poskytované služby klienti hradia poplatok podľa VZN č. 3/2017.

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Poskytovanie odľahčovacej služby v domácnosti občana.

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Za poskytované služby klienti hradia poplatok podľa VZN č. 3/2017.


Vybavuje: Mgr. Dagmar Štifnerová
Kontakt: prízemie MsÚ, tel.: 045/678 71 59, e-mail: dagmar.stifnerova@ziar.sk
Doba vybavenia: 30 dní


Na stiahnutie:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  .pdf [pdf; 294.28 kB] .rtf [rtf; 1 699.12 kB]
  • Lekársky nález  .pdf [pdf; 329,13 kB] .rtf [rtf; 1 699,84 kB]

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA DÚHA (ZRUŠENÉ)

Dňom 31.10.2017 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23 Banská Bystrica oznámil, že bol uskutočnený výmaz Zariadenia sociálnych služieb DÚHA z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja.