Dnes je 17.03.2018, meniny má Ľubica.   

Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zverejnené: 11.10.2016 10:44:32 |   | vytlačiť
obr: Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo svojom § 81, ods. 7 ukladá obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného zaviesť a vykonávať triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú  v domácnosti  pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. V minulosti sa použité oleje, napríklad z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC, teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky  sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú do vodného toku, poškodzovania životného prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre ďalšie použitie.

V meste Žiar nad Hronom bol zavedený triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby. Zberné nádoby  sú označené druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto je zakázané tento odpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, alebo k zberným nádobám na komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností v meste Žiar nad Hronom určuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom č. 4/2016.

Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi z domácností niektorí naši občania lejú olej priamo do zberných nádob, či už na olej, alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú na znečistenie a zápach, najmä v horúcom letnom období. V roku 2016 bola mestom vykonaná dezinfekcia zberných nádob na použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú. Pre zaujímavosť, z  1000 kg použitého jedlého oleja sa vyrobí 850 litrov bionafty.

Žiadame našich občanov, aby rešpektovali zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností, čím prispejú  k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.

Odbor odpadového hospodárstva


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu