Dnes je 14.12.2017, meniny má Branislava/Bronislava.   

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 01.07.2014 12:04:01 |   | vytlačiť
obr: Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Tretie riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo v stredu 25. júna. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.

Medzi prvé body rokovania patrila informácia o plnení rozpočtu mesta k 30. aprílu, ktorú predniesol hlavný ekonóm, Martin Majerník. Z predloženej správy vyplýva, že celkové príjmy mesta za prvé štyri mesiace tohto roku boli na úrovni 4 578 338 eur a celkové výdavky boli vo výške 3 699 237 eur. Celkové saldo rozpočtu tak bolo na úrovni 879 101 eur, z toho saldo bežného rozpočtu predstavuje sumu 1 070 390 eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu bolo v sume 97 655 eur a záporné saldo z finančných operácií v sume 93 635 eur. Majerník predložil poslancom aj návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci odsúhlasili. Ďalším bodom programu zasadnutia bolo vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra mesta. Pracovný pomer doterajšieho kontrolóra vznikol v septembri 2008 na funkčné obdobie šiestich rokov, ktorý zaniká uplynutím funkčného obdobia, a teda 25. septembra 2014. Poslanci v tomto bode schválili aj spôsob vykonania voľby, ako aj náležitosti prihlášky na funkciu kontrolóra.

Dva najväčšie projekty mesta by mali byť ukončené tento rok

Informáciu o projektoch mesta predložil projektový manažér mesta, Pavel Mužík. Zo správy vyplýva, že medzi najväčšie projekty mesta v súčasnosti patria projekty Centrum zhodnocovania odpadov (18 999 848,72 eur) a Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta (22 400,40 eur). Oba projekty by mali byť ukončené ešte v tomto roku.


V súlade so zákonom vypracovalo mesto svoj program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015 a 12. júna tohto roku tento strategický dokument predložilo na schválenie Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, pričom tento program odpadového hospodárstva je štvrtým v poradí. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúcich programov, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.


Národný projekt terénna sociálna práca v obciach sa v našom meste realizuje od roku 2012 a potrvá do októbra budúceho roku. Viac informácií o tomto projekte predniesla poslancom Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. Ako uviedla, projekt je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci tohto projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Finančné prostriedky mestu poskytuje Implementačná agentúra pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.

Právomoci MsZ sa posilnia

Na rad prišlo aj schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení. Prvým z nich bolo VZN o zhromažďovaní obyvateľov mesta. Transparency International Slovensko (TIS) pre mesto vypracoval Odporúčania pre mesto Žiar nad Hronom podľa jednotlivých decíznych oblastí. Súčasťou týchto odporúčaní je aj v kapitole Participácia verejnosti na rozhodovaní odporúčanie zvážiť prijatie VZN o pravidlách na konanie zhromaždení obyvateľov. V snahe dosiahnutia čo najtransparentnejšieho vedenia mesta, ako aj života v ňom, vedenie mesta rozhodlo, že návrh takéhoto VZN bude predložený na rokovanie MsZ. Poslanci tento návrh odsúhlasili.


Ďalším prijatým VZN bolo VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta. Zo záverov II. Fázy vykonaného auditu TIS vyplynuli pre mesto odporúčania týkajúce sa zníženia právomocí primátora pri vybraných majetkových úkonoch. TIS navrhla tri odporúčania: 1. nadobúdanie hnuteľných vecí v kompetencii primátora znížiť sumu 16 600 eur, 2. v rámci platných právnych predpisov detailnejšie rozpracovať inštitút verejnej dražby majetku a 3. preniesť kompetencie na uzatváranie zmlúv na prenájom hnuteľných vecí od určitej sumy a prenájom nehnuteľností na dobu určitú od určitej výmeny. Poslanci preto schválili VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Navrhovanými zmenami sa posilnia právomoci a prenášajú sa kompetencie na uzatváranie zmlúv na mestské zastupiteľstvo.

Schválili názov novej ulice v obytnom súbore Sever

Na júnovom zasadnutí MsZ schválili žiarski poslanci aj Etický kódex volených predstaviteľov mesta. Tento kódex je vypracovaný na základe odporúčania TIS za účelom posilnenia prehľadného a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávy mesta. Definuje základné etické princípy a štandardy požadovaného správania a konania, ktoré sa pri výkone funkcie očakávajú od poslanca MsZ a primátora mesta. Vychádza z modelového Európskeho kódexu správania pre miestnych a regionálnych volených predstaviteľov, ktorý prijal kongres miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy v roku 2000. Posledným VZN prijatým na júnovom zasadnutí bolo VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktoré podrobnejšie upravuje postup pri označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. V zmysle tohto VZN bolo navrhnuté, a zároveň aj odsúhlasené pomenovanie novej ulice v obytnom súbore Sever na Ulicu J. Považana podľa návrhu MO Matice slovenskej.

Aj v budúcom volebnom období bude mať zastupiteľstvo 19 poslancov

Zmluvu o vykonávaní niektorých úloh MsP na území Ladomerskej Viesky predložil poslancom náčelník MsP, Róbert Šiška. MsP okrem iného vykonáva aj ochranu objektov v meste od roku 2003 prostredníctvom strediska registrácie poplachov. V súčasnosti je takto pripojených 78 objektov. V minulosti viacero podnikateľských subjektov, ktoré majú sídlo v katastri Ladomerskej Viesky, prejavilo záujem o takéto pripojenie na MsP v Žiari. Na základe toho je možné počítať so zvýšením príjmov v podobe platieb za ochranu objektov. Poslanci tento návrh odsúhlasili.


Ďalším bodom programu bolo určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v nich volí. Navrhovaných bolo niekoľko možností počtu poslancov, nakoniec bol odsúhlasený návrh ponechať aj naďalej 19 poslancov, pričom zostáva aj päť volebných obvodov. Etapa, Stred a Centrum II + stará časť mesta budú mať po päť poslancov, Pod vršky a IBV + Šášovské Podhradie dvoch. Správu o výsledku hospodárenia TS, spol. s r. o. za rok 2013 predniesol jej riaditeľ, Igor Rozenberg. Na základe účtovnej závierky skonštatoval, že výnosy spoločnosti boli za minulý rok vo výške 1 396 781 eur, náklady vo výške 1 369 027 eur, čo predstavuje hospodársky výsledok 27 754 eur. O činnosti MŠK za minulý rok informoval konateľ spoločnosti, Jozef Tomčáni. Správa okrem iného obsahovala napríklad prehľad nákladov a výnosov jednotlivých klubov či správy klubov aj s hospodárením za uplynulý rok. V závere zasadnutia sa rozhodovalo aj o prenájme pozemkov pod zimným štadiónom pre spoločnosť Sport Trend za účelom začatia stavebného konania vzťahujúceho sa k dokončeniu zimného štadióna. Tejto téme sa venujeme v osobitnom príspevku.

Súvisiace:


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.