Dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia.   

Preskočiť navigáciu

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Povolenie stavebného úradu, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, vyžadujú:

 • reklamné stavby

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o povolenie reklamnej stavby

prílohy k žiadosti:

 • dokumentácia návrhu reklamnej stavby v 2 vyhotoveniach (vzhľad, rozmery),
 • doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomnú zmluvu),
 • doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých orgánov,
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili,
 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. (zákon o správnych poplatkoch).

Pokiaľ je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu zariadenia potrebné, v žiadosti sa uvedie alebo sa k nej pripoja :

 • náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti, prípadne aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
 • technický opis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
 • údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napríklad osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.

Pre jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.


Vybavuje: Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 91

Ing. Erika Maslenová, VI. poschodie OÚ, č. d. 89, 045/678 71 78, erika.maslenova@ziar.sk,

Poplatok:

 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2 - 30,00 €
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60,00 €
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.


Súbory na stiahnutie:

 • Žiadosť o povolenie reklamnej stavby § 54, § 55 .pdf .doc