Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Zámer - zámena nehnuteľnosti - Žiar nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer zámeny nehnuteľností - pozemkov, vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, vytvorených na základe Geometrického plánu č. 44562578-060/2013, vyhotoveného firmou GEODESY-SERVICE s.r.o, Žiar nad Hronom, dňa 27.08.2013, z pôvodných EKN parciel, zapísaných na liste vlastníctva č. 3327 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom a to:

 • CKN parcela č.1398 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1 406 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 677/1 - trvalý trávnatý porast s výmerou 9319 m2 ako diel č. 1 s výmerou 900 m2,
  - EKN parcely č. 856/1 - vodné plochy s výmerou 69 838 m2 ako diel č. 2 s výmerou 285 m2,
  - EKN parcely č. 791/4 - orná pôda s výmerou 8 414 m2 ako diel č.3 s výmerou 221 m2,
 • CKN parcela č.1400 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 2 129 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 791/4 - orná pôda s výmerou 8 414 m2 ako diel č. 4 s výmerou 927 m2,
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 5 s výmerou 1 202 m2,
 • CKN parcela č.1399 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 512 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 6 s výmerou 512 m2,
 • CKN parcela č.1396 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1 585 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 677/1 - trvalý trávnatý porast s výmerou 9 319 m2 ako diel č. 7 s výmerou 149 m2,
  - EKN parcely č. 856/1 - vodné plochy s výmerou 69 838 m2 ako diel č. 8 s výmerou 1 406 m2,
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 9 s výmerou 30 m2,
 • CKN parcela č.1397 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 488 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 10 s výmerou 488 m2,
 • CKN parcela č.1394/2 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 291m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 11 s výmerou 291 m2,
 • CKN parcela č. 1393/2 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 93 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/3 - trvalý trávnatý porast s výmerou 16 929 m2 ako diel č. 12 o výmere 93 m2,
 • CKN parcela č.1386 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 326 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/1 - trvalý trávnatý porast s výmerou 7 901 m2 ako diel č. 13 s výmerou 326 m2,
 • CKN parcela č.1387 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 411 m2, vytvorená z pôvodnej:
  - EKN parcely č. 790/1 - trvalý trávnatý porast s výmerou 7 901 m2 ako diel č. 14 s výmerou 411 m2.


Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 71/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 09.09.2013 na celkovú sumu vo výške 63 069,11 €.


za nehnuteľnosti - pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorené na základe Geometrického plánu č.44562578-61/2013, vyhotoveného firmou GEODESY-SERVICE s.r.o, Žiar nad Hronom dňa 06.09.2013, z pôvodnej EKN parcely č. 309/4 - trvalý trávnatý porast s celkovou výmerou 15 085 m2, zapísanej na LV č. 3405 pre k.ú. Žiar nad Hronom a to:

 • CKN parcela č.1673/3 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 4 727 m2 ako diel č. 1 s výmerou 4 727 m2,
 • CKN parcela č.1673/5 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1 670 m2 ako diel č. 2 s výmerou 1 670 m2,
 • CKN parcela č. 1673/6 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 198 m2 ako diel č. 3 s výmerou 198 m2,
 • CKN parcela č. 1673/7 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 259 m2 ako diel č. 4 s výmerou 259 m2,
 • CKN parcela č. 1673/8 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 233 m2 ako diel č. 5 s výmerou 233 m2,
 • CKN parcela č. 1981/2 - zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 192 m2 ako diel č. 6 s výmerou 192 m2.

vo výlučnom vlastníctve:


Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom
so sídlom: Partizánska 155, 965 14 Žiar nad Hronom
IČO: 00 027 995


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Dr, vložka číslo 305/S


Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 72/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 09.09.2013 na celkovú sumu vo výške 62 744,98 €.

Zámer prevodu nehnuteľností zámenou pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 10.09.2013 do 25.09.2013.

Vo veci zámeny pozemkov sú splnené všetky zákonné podmienky.

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Zámenou vyššie uvedených pozemkov sa zosúladia vlastnícke práva pozemkov a stavieb na nich postavených.

Zámer prevodu nehnuteľností zámenou predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 26.09.2013.


Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 43.