Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Oznámenie o neposudzovaní strategického dokumentu: Územný plán obce Lutila

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §7 odst.7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej zákona)

oznamuje verejnosti,

že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydáva podľa §7 ods.5 zákona na základe predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Lutila", ktorý predložil obstarávateľ - Obec Lutila, po ukončení zisťovacieho konania toto

rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Lutila"sa nebude posudzovať

podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. Rozhodnutie bolo doručené Mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci dňa 26.02.2014. Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke eia.enviroportal.sk v časti Informačný systém EIA/SEA pod názvom akcie Územný plán Obce Lutila.