Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ predprimárneho vzdelávania

Zverejnené: 09.08.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 01. septembra 2022.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinnej od 15.01.2020

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022.

Požadované doklady:

·         žiadosť a profesijný životopis

·         diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore

·         iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

Iné požiadavky:

·          bezúhonnosť  

·         zdravotná spôsobilosť

·         ovládanie štátneho jazyka

 

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ alebo na uvedený e-mail  do 16. augusta 2022:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk