Dnes je 12.12.2019, meniny má Otília.   

Zámer - prenájom predajného stánku - Nám. Matice slovenskej

Zverejnené: 12.12.2016 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor - predajný stánok o výmere 6,4 m2 nachádzajúci sa na prízemí stavby vedenej ako administratívna budova st. org., súp. č. 409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na  Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 8, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,  zapísanej na LV 1136. Nebytový priestory je vhodný na zriadenie predajného stánku.

Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j.  62,62 €/m2/rok (6,4 m2 x 62,62 €/m2/rok =400,80 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, vodné a stočné, TÚV) spojené s užívaním nebytového priestoru, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová platba predstavuje sumu 24,2 €/mesiac/1 osoba.

Bližšie informácie je možné získať  a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: 045/678 71 32
e-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk