Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta - Ul. SNP

Zverejnené: 21.02.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 13/2017 zo dňa 26.01.2017 zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 35302551-84/2016, vyhotoveným GEOTOP, so sídlom Šoltésovej 56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 353 02 551, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 24. novembra 2016 pod č. 407/16, a to:

odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 421 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:

 • novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 – zastavaná plocha s výmerou 266 m2.

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.

Predmetný pozemok je situovaný v oplotení rodinného domu súpisné číslo 53 na Ul. SNP v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v blízkosti objektu športovej haly.

Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať okrem iného aj priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška  MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov).

Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 2,74 €/m2 na základe Znaleckého posudku
č. 387/2016 zo dňa 23.11.2016, vyhotoveného znalcom Ing. Ľudmilou Beczányiovou.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Mestského úradu v Žiari nad Hronom, alebo doručiť poštou na adresu Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, najneskôr do 09.03.2017 vrátane, do 09.00 hod.
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke, označenej „PRIAMY PREDAJ – Ul. SNP v Žiari nad Hronom, nová CKN 1574/71 – NEOTVÁRAŤ“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt), označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako zverejnená minimálna kúpna cena, 
 • Cenová ponuka musí obsahovať účel využitia predmetu cenovej ponuky,
 • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť:
  • vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej ponuky má vysporiadané všetky záväzky voči mestu Žiar nad Hronom,
  • ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie či nadobúda vec do výlučného alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takom prípade musia byť všetky požadované údaje poskytnuté oboma manželmi),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností je povinný uhradiť kupujúci,
 • Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy predaj zrušiť.

Zámer priameho predaja pozemku - novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 17.03.2017.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade – odbor ekonomiky a financovania, č.dv. 6., tel.045/678 71 43.