Dnes je 19.07.2018, meniny má Dušana.   

Zverejnenie návrhu dobrovoľnej finančnej zbierky

Zverejnené: 04.08.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom týmto podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovný návrh dobrovoľných finančných zbierok, ktoré mesto Žiar nad Hronom navrhuje vyhlásiť v roku 2017 na účel sociálnej pomoci:

1) ZBIERKA BEERFEST 2017

Usporiadateľ zbierky: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom.

Účel dobrovoľnej zbierky: Podpora osamelého jednotlivca v seniorskom veku alebo zdravotne ťažko postihnutého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka Beerfest 2017“.

Doba konania dobrovoľnej zbierky: V deň konania akcie Beerfest 2017 v Žiari nad Hronom – 19.08.2017, park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola: Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.

Návrh dobrovoľných finančných zbierok, ktorý bol schválený  Mestským zastupiteľstvom, dňa 22.05.2017, Uznesením č. 41/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom a na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom.