Dnes je 17.07.2018, meniny má Bohuslav.   

Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Zverejnené: 04.09.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29, ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  NEMAK Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom doručil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania

Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,  I. poschodie,  čís. dverí 10.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: eia.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu :

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanoviská  sa  považujú  za  doručené,  aj  keď  boli  v  určenej  lehote  doručené dotknutej obci.