Dnes je 21.06.2018, meniny má Alojz.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom

Zverejnené: 04.10.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29, ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  Sapa Profily, a. s., Na Vartičke 7, 965 63 Žiar nad Hronom predložil Ministerstvu životného prostredia, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom

Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,  I. poschodie,  čís. dverí 10.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: eia.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
812 35  Bratislava

Písomné stanoviská  sa  považujú  za  doručené, aj  keď  boli  v  určenej  lehote  doručené dotknutej obci.