Dnes je 21.06.2018, meniny má Alojz.   

Zámer - prenájom nehnuteľného majetku - Žiari nad Hronom

Zverejnené: 31.10.2017 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 101/2017 zo dňa 16. októbra 2017 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:

A. zapísaných na LV č. 1136:

a) CKN parcela č. 1673/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2,

b) CKN parcela č. 1673/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,

c) CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o výmere 101 m2,

d) Šatňa pre ľadovú plochu,  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,

e) Zimný štadión, súpisné číslo 1517, na CKN parcelách č. 1673/7, 1672/10, 1672/11, 1673/5, 1674/8 a 1676/9,

B. zapísaných na LV č. 3327:

a) CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 286 m2,

b) CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 296 m2,

c) CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2,

d) CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2,

e) CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 233 m2,

f) CKN parcela č. 1673/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 424 m2,

C. nezapísaných na LV:

a) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty: 

- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,

- IO 01 preložka VN 22 kV,

- IO 02 preložka NN prípojok,

- IO 04 preložka vodovodu,

- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4, v katastrálnom území Žiar nad Hronom,

b) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3,

c)  hnuteľné veci.

- za cenu: 1€ (za rok) za celý predmet nájmu

- účel nájmu: prevádzkovanie zimného štadióna

- doba nájmu: neurčitá od 1.1.2018/určitá 41 rokov od 1.1.2018

- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu spoločnosti SPORT TREND, s. r. o. a spoločnosti STENERGYS, s. r. o.

- pre žiadateľa:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Honom, spol. s r. o.
So sídlom: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31 609 651

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2034/S

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Nájomca zabezpečí rekonštrukciu zimného štadióna.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – oddelenie správy majetku mesta – č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod, tel. č.: 045/678 71 32