Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Pozvánka sa zasadnutie MsZ dňa 11.12.2017

Zverejnené: 04.12.2017 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 11. decembra 2017 (t. j. pondelok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na l. polrok roku 2018
 4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2020
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2018 - 2020
  d) Návrh na 5.  zmenu rozpočtu mesta
  e) Informácia o plnení rozpočtu mesta
 5. Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta ZH - doplnenie
 6. VZN mesta ZH o miestnych daniach
 7. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta ZH
 8. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013, o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach...
 9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky fin. prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka...
 10. Odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu Rady školy...
 11. Zrušenie VZN č. 1/2015 o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania
 12. VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách, o sociálnej službe Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
 13. Odpredaj strojov a zariadení z Projektov  ISZ a ZKO
 14. Interpelácie poslancov
 15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
  b) Voľba prísediacich pri trestnom senáte
  c) Návrh na doplnenie Komisií pri MsZ
 16. Záver