Dnes je 15.08.2018, meniny má Marcela.   

Zámer - prenájom garáže - Ul. Š. Moysesa

Zverejnené: 07.02.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – garáž o výmere 16,92 m2, nachádzajúca sa na Ul. Š. Moysesa v Žiar nad Hronom v radovej zástavbe garáží, postavených na CKN parcele č. 644 – zastavané plochy  nádvoria o výmere 2 619 m2, evidovanej na LV č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom (vo dvore MsÚ).  

Ročná sadzba nájmu je stanovená na 29,64 €/m2/rok (16,92 m2 x 29,64 €/m2/rok =501,50 €/rok, t.j. 41,79 €/mesiac). Bližšie informácie je možné získať a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odd. správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: 045/678 71 32
E-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk