Dnes je 23.07.2018, meniny má Oľga.   

Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020

Zverejnené: 03.04.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 14, ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti, že  Okresný úrad  Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán doručil  dotknutým obciam Záverečné stanovisko z posúdenia  strategického dokumentu:

Program odpadového  hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020

Do uvedeného  záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  každý pracovný deň na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, kancelária č. dverí 10. Záverečné stanovisko je zverejnené aj na internetovej stránke  http://eia.enviroportal.sk/zoznam.