Dnes je 23.07.2018, meniny má Oľga.   

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Zverejnené: 23.03.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prenájom „poľnohospodárskych pozemkov“ spolu o celkovej výmere 141 210 m2 (14,121 ha), nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,  zapísaných na liste vlastníctva č. 4343, vyhlásenej v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 281 - 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

o z n a m u j e,

že obchodná verejná súťaž bola úspešná

komisia na svojom zasadnutí dňa 27.02.2018, po dôkladnom posúdení doručených súťažných návrhov konštatovala, že najvýhodnejšia ponuka pre Mesto Žiar nad Hronom bola predložená Poľnohospodárskou spoločnosťou, a. s. Žiar nad Hronom, IČO: 45 939 292, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1128/S.