Dnes je 14.08.2018, meniny má Mojmír.   

Zámer priameho nájmu majetku mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené: 16.05.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností a to:

  • časť parcely EKN č. 9-530/2 (CKN parcela č. 700/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 094 m2 na LV č. 3327), a to dve plochy na prenájom v časti celkom o výmere 361,80 m2, ktoré sa nachádzajú bezprostredne vedľa Ul. Rázusova za bytovým domom č. 523 a na južnej strane budovy materskej školy na Ul. Rázusova v Žiari nad Hronom.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom 24 osobných motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 523, 
  • doba nájmu:  určitá  - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
  • cena nájmu: Minimálna ročná sadzba  nájmu pozemku je v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu Internej smernice č. 12 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom“,  vo výške 1 €/spevnenú plochu,
  • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 01.06.2018 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 700/21 - neotvárať“.

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.