Dnes je 21.02.2019, meniny má Eleonóra.   

Zámer - Žiar nad Hronom – protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku

Zverejnené: 29.06.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákona“ ), oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica predložil podľa § 22 zákona Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer:

Žiar nad Hronom – protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: eia.enviroportal.sk/zoznam, pod názvom akcie: „Žiar nad Hronom – protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku" a na webe www.minv.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Zámeru  doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č. 8
965 01 Žiar nad Hronom