Dnes je 20.02.2019, meniny má Lívia.   

Obchodná verejná súťaž – pozemok CKN 1149/189, CKN 1149/190 na Ul. Štúrova

Zverejnené: 02.07.2018 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 27/2018 zo dňa 26. apríla 2018 a č. 56/2018 zo dňa 25. júna 2018 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemkov výlučne za účelom výstavby troch bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti – pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikované Geometrickým plánom č. 44562578-005/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 13.06.2018 pod č. 250/18, a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1149/189 – zastavaná plocha o výmere 2 320 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom,
  • novovytvorená CKN parcela č. 1149/190 – zastavaná plocha o výmere 308 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom,  (ďalej ako „Predmet predaja“).

Opis Predmetu predaja: Pozemky sú situované v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vršky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: "Obchodná verejná súťaž – pozemok CKN 1149/189, CKN 1149/190 na Ul. Štúrova - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Lehota na predkladanie ponúk: od 02.07.2018  do  31.07.2018 do 12,00 hod. (vrátane).  

V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: "PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.

 

Na čítanie: