Dnes je 19.06.2019, meniny má Alfréd.   

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 05.10.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)

oznamuje verejnosti  nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, po vykonaní zisťovacieho konania   k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom, ktoré predložil navrhovateľ  SLOVALCO, a. s., Priemyselná 14, Žiar nad Hronom,  vydal rozhodnutie, že predložená  zmena navrhovanej činnosti

s a   n e b u d e    p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia.