Dnes je 22.04.2019, meniny má Slavomír.   

Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Zverejnené: 06.11.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 82/2018 zo dňa 11.10.2018 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na ul. Partizánskej, identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-107/2018, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 21.09.2018 pod č. 396/18, a to:

  • novovytvorená CKN č. 1401/13 o výmere 1 039 m2 – zastavaná plocha, ako:
    • diel č. 1 o výmere 1 039 m2 – zastavaná plocha, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 790/1 o výmere 7 164 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – trvalý trávny porast, v k.ú. Žiar nad Hronom, a
  • novovytvorená CKN č. 1388/8 o výmere 384 m2 – zastavaná plocha, ako:
    • diel č. 2  o výmere 359 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 790/1 o výmere 7 164 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – trvalý trávny porast, v k.ú. Žiar nad Hronom,
    • diel č. 3 o výmere 25 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 857/1 o celkovej výmere  2 627 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Žiar nad Hronom,

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.

Pre žiadateľov: Peter Košta a manželka Dana

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevodom majetku dôjde k zosúladeniu skutočného užívacieho stavu so stavom právnym.

Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 9,86 €/m2, na základe Znaleckého posudku č. 199/2018 zo dňa 19.09.2018, vyhotoveného znalcom Ing. Štefanom Sviržovským.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.