Dnes je 27.05.2019, meniny má Iveta.   

Zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Horné Opatovce

Zverejnené: 22.11.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 75/2018 zo dňa 11. októbra 2018 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-40/2018, vyhotoveným spoločnosťou Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 25.04.2018 pod č. 174/18, a to:

odčlenených z pôvodnej EKN parcely č. 1073/4, vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 279 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 794 v katastrálnom území Horné Opatovce, v podiele 1/1, a to:

  • diel č. 4 o výmere 33 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 236/35 – ostatná plocha o výmere
    33 m2,
  • diel č. 5 o výmere 246 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 236/39 – ostatná plocha o výmere
    246 m2,

za kúpnu cenu: 9,68 €/m2,

pre žiadateľa:

HARMÓNIA, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 554/37, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 36 003 271

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 3564/S

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 236/2018, vyhotoveným dňa 22.11.2018  znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 9,68 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Uvedené pozemky bezprostredne susedia s pozemkami CKN parcelou č. 236/10, CKN parcelou č. 236/36 až CKN parcelou č. 236/38, zapísané na LV č. 2737 v k.ú. Horné Opatovce vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemky sú pre mesto nevyužiteľné.

Predmetné pozemky sú situované na Ul. Priemyselnej, v katastrálnom území Horné Opatovce.  

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 11. októbra 2018 – Uznesenie MsZ č. 75/2018.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.