Dnes je 27.05.2019, meniny má Iveta.   

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 23.11.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 79/2018 zo dňa 11.10.2018 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to CKN parcely č. 1520/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vedenom na LV č. 1136:

za kúpnu cenu 9,96 €/m2

pre žiadateľa: p. Kúšová, bytom Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Pozemok je situovaný v oplotení záhrady (CKN parcela č. 1520/1), prislúchajúcej k rodinnému domu, vo výlučnom vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka pozemok dlhodobo užíva, riadne sa oň stará. Odkúpením pozemku nastane zosúladenie skutočného užívacieho stavu so stavom právnym.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 11. októbra 2018 – Uznesenie MsZ č. 79/2018.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.