Dnes je 27.05.2019, meniny má Iveta.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 10.12.2018

Zverejnené: 03.12.2018 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň

10. decembra 2018 (t. j.) pondelok o 9.00  hodine

do Divadelnej sály Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

  1. Slávnostné otvorenie
  2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
  4. Zloženie sľubu primátora mesta
  5. Zloženie sľubu poslancov MsZ
  6. Príhovor primátora mesta

Pracovná časť:

7. Schválenie ďalšieho programu

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov, a uznesenie o voľbách

10. a) Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia MsZ

b) Voľba poslancov pre výkon Zboru pre občianske záležitosti

c) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do kontrolných orgánov obchodných spoločností

11. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ

12. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na  1. polrok 2019

14. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019-2021

b) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2019-2021

c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2019-2021

d) Návrh na V.  zmenu rozpočtu

e) VZN o miestnych daniach

f) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

g) VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.roku 2017/2018, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH

16.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl  a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom

17. a) VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej šk. dochádzky v základných školách

b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom

18. Kanalizačný zberač- odpredaj

19. Interpelácia poslancov

20. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:

a) Majetkovo-právne vzťahy

b) Prihláška „Región GRON“

21. Záver