Dnes je 26.06.2019, meniny má Adriána.   

Výberové konanie: príslušník mestskej polície

Zverejnené: 08.01.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

príslušníka mestskej polície

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie,
 • vek nad 21 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť,
 • znalosť úradného jazyka slovom a písmom,
 • výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov,
 • výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície.

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • ovládanie práce s PC,
 • platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“.

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mestského policajta,
 • fotokópiu platného vodičského preukazu,
 • fotokópiu platného zbrojného preukazu.

Ponúkaný plat:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke  s označením „výberové konanie MsP – neotvárať“ (poštou alebo osobne) najneskôr do 28.02.2019 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Termín a miesto konania výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.