Dnes je 23.07.2019, meniny má Oľga.   

Zámer priameho nájmu majetku mesta Žiar nad Hronom - Ul. M. Chrásteka

Zverejnené: 07.02.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností a to:

  • časť CKN parcely č. 700/10 – ostatné plochy o výmere 2,211 m2 evidovanej na LV č. 1136, a to plochy na prenájom orientačne v časti o výmere 139,16 m2, ktorá sa nachádza za bytovým domom súp. č. 505 na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom 12-tich osobných motorových vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 505, 
  • doba nájmu:  určitá  - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
  • cena nájmu: Minimálna ročná sadzba  nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom vo výške 1 €/spevnenú plochu,
  • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 22.02.2019 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 700/10 - neotvárať“.

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43.