Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a).   

Zámer predaja nehnuteľností - Nám. Matice slovenskej

Zverejnené: 07.06.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 37/2019 zo dňa 25.4.2019 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Stavba – Dom kultúry so súpisným číslom 406, postavenej na pozemku CKN parcele č. 575
  • Pozemok – CKN parcela č. 575 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2329 m2

pre žiadateľa do podielového spoluvlastníctva o veľkosti 1/2 z celku:

(zodpovedajúca výmera  spoluvlastníckeho podielu 1/2  k pozemku CKN parcele č. 575 je  o výmere 1 164,50 m2)

Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť

sídlo: Hronská 696/107, Závadka nad Hronom 97667

IČO: 37 896 695

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG, ktorá užíva predmetné nehnuteľnosti na základe Nájomnej zmluvy č. 2018/2012 za účelom vzdelávania, servisného centra pre trh práce, aktivít zameraných na stredoškolské štúdium, zvyšovania kvalifikácií a pod.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.