Dnes je 21.10.2019, meniny má Uršuľa.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 28.6.2019

Zverejnené: 20.06.2019 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň

28. júna 2019 (t. j. piatok) o 9.00  hodine

do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
  b) Návrh na III. Zmenu rozpočtu mesta
 4. Rekonštrukcia a prevádzkovanie Krytej plavárne spoločnosťou Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., za účelom zníženia energetickej náročnosti
 5. Výstavba zariadenia sociálnych služieb
 6. Zrušenie Zakladacej listiny a Štatútu, a schválenie novej Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
 7. VZN o podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest podnikateľskými subjektami na území mesta Žiar nad Hronom
 8. VZN Požiarny poriadok mesta
 9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017
 10. a)  Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2018
  b)  Správa o činnosti MsKC za rok 2018
  c)  Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2018
  d)  Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,  za rok 2018
  e)  Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2018
 11. a) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok  2019
  b) Prerokovanie petície
 12. Interpelácia poslancov
 13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
  b) Transformácia obchodnej spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.  na akciovú spoločnosť
 14. Záver