Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. Partizánska

Zverejnené: 20.01.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 144/2019 zo dňa 09.12.2019 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaných Geometrickým plánom
č. 51822326-40/2019, vyhotoveným vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M.R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51822326, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 21.08.2019 pod č. 341/19, a to: 

  • CKN parcela č. 1459/7 – zastavaná plocha o výmere 25 m2
  • novovytvorená CKN parcela č. 1459/10 – trvalý trávny porast o výmere 51 m2, odčlenená od pôvodnej CKN parcely č. 1459/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 976 m2, zapísanej na liste vlastníctva
    č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom,

za kúpnu cenu: 11,65 €/m2

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov: p. Hric a manž. Aneta

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 15/2020, vyhotoveným dňa 20.01.2020 znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 11,65 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok novovytvorená CKN parcela č. 1459/10 bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou CKN parcelou č. 1455 (vo vlastníctve žiadateľov) a bude slúžiť ako prístup k tejto parcele. Zároveň  žiadatelia požiadali aj o vysporiadanie pozemku CKN parcely č. 1459/7 pod garážou súp.č. 2898 v ich vlastníctve, čím sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym.

Predmetné pozemky sa nachádzajú na Ul. Partizánskej v Žiari nad Hronom.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 9. decembra 2019 – Uznesenie MsZ č. 144/2019.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.