Dnes je 07.07.2020, meniny má Oliver.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Šášovské Podhradie

Zverejnené: 25.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 34/2020 písm. A/ zo dňa 16.04.2020 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, identifikovaných Geometrickým plánom č. 44562578-051/2019, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 22.05.2020 pod č. G1-197/2020, a to: 

  • diel č. 1 o výmere 28 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 10 645 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 473, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 54/4 – zastavaná plocha o výmere 28 m2,
  • diel č. 2 o výmere 40 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 10 645 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 473, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 54/5 – zastavaná plocha o výmere 40 m2,

za kúpnu cenu: 10 €/m2 pre žiadateľa do výlučného vlastníctva: p. Jozef Janek

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, pričom pozemky nová CKN parcela č. 54/4 a nová CKN parcela č. 54/5 zároveň slúžia ako príjazdová cesta k rodinnému domu súp. č. 52 postavený na pozemku CKN parcele č. 59 taktiež vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemky sú pre mesto nevyužiteľné. 

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 16. apríla 2020 – Uznesenie MsZ č. 34/2020 písm. A/.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.