Dnes je 24.01.2021, meniny má Timotej.   

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené: 07.07.2020 | vytlačiť

Mestské zastupiteľstvo:

A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10.09.2020.
B/ určuje

Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelania
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - výhodou
 • minimálne 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe, riadiacej ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel, internet
 • profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o praxi
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr 26.08.2020 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

C/

 • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je: 26.09.2020
 • Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 1c – t. j. 37,5 hodín týždenne
 • Plat hlavného kontrolóra je podľa § 18c) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, koeficient podľa počtu obyvateľov f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov: 1,96 x priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok