Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. SNP

Zverejnené: 25.06.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25  v súlade s § 9a ods. 2 a s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na LV č. 1136 v podiele 1/1, a to: 

  • Stavba – Zariadenie pre seniorov so súpisným číslom 1247, postavená na pozemku CKN parcela č. 1635/4, nachádzajúca sa na Ul. SNP 16A v Žiari nad Hronom,

pre žiadateľa:

DOMOV PRI KAŠTIELI N.O.
Sídlo: SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 52 540 651

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude využívaná za účelom zriadenia a prevádzkovania Zariadenia pre seniorov. 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. správy majetku mesta, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 32.