Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2022, meniny má Henrieta.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 24.11.2022

Zverejnené: 18.11.2022 | vytlačiť

V zmysle § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 24. november 2022 (t. j. štvrtok) o 15.00 hodine do divadelnej sály Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

Slávnostná časť:

1. Slávnostné otvorenie – ZUŠ
2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
6. Príhovor primátora mesta

Pracovná časť:

7. Schválenie ďalšieho programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov, a uznesenie o voľbách
10. a) Návrh na poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
b) Návrh na poverenie poslancov a neposlancov na výkon úloh ZPOZ
c) Schválenie zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o.
d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., Žiar nad Hronom
e) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom
11. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ, zvolenie predsedov a členov
12. Schválenie platu primátora
13. Záver

Mgr. Peter Antal, primátor mesta