Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

25.09.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zo dňa 21.9.2023 zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

 • nehnuteľnosti určené geometrickým plánom č. 35202551-25/2023, vyhotovený Tibor Balogh – GEOTOP, Šoltésovej 56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 35302551, overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 27.6.2023, pod číslom G1 – 248/2023 ako: 
  •  z LV 3327:
   • diel 6 o výmere 9 m2 z pôvodnej parcely č. EKN 9-590/56, orná pôda o celkovej výmere 1 6569 m2
   • diel 4 o výmere 97 m2 z pôvodnej parcely č. EKN 856/1, vodná plocha o celkovej výmere 6 3950 m2
   • diel 3 o výmere 1 m2 z pôvodnej parcely č. EKN 856/1, vodná plocha o celkovej výmere 6 3950 m2
   • diel 5 o výmere 19 m2 z pôvodnej parcely č. EKN 910, ostatná plocha o celkovej výmere 687 m2
  • z LV 4343:
   • novovytvorený pozemok par. č. CKN 2573/4, ostatná plocha o výmere 67 m2, z pôvodnej parcely č. CKN 2573, ostatná plocha o celkovej výmere 407 m2
  • z LV 1136:
   • diel 7 o výmere 1 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1149/6, zastavaná plocha o celkovej výmere 5 693 m2

diel 6,4,5,7 tvoria nový pozemok par. č. CKN 1817/11, ostatná plocha o výmere 126 m2

diel 3 tvorí nový pozemok par. č. CKN 1817/12, zastavaná plocha o výmere 1 m2

novovytvorený pozemok par. č. CKN 2573/6, ostatná plocha o výmere 67 m2

Spolu o výmere: 194 m2

v celosti vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125

za nehnuteľnosť z LV 580:

 • novovytvorený pozemok par. č. CKN 724/12, zastavaná plocha o výmere 85 m2

v podielovom spoluvlastníctve: 

 • a.) Ing. Mišurdová Edita rod. Čierna, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku, nar. 5.10.1946, trvale bytom Jesenského 888/92, 965 01 Žiar nad Hronom
 • b.) Ing. Mišurda Ján, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku, nar. 11.6.1972, trvale bytom Jesenského 888/92, 965 01 Žiar nad Hronom
 • c.) Mišurda Rastislav, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 k celku, nar. 23.4.1975, trvale bytom Jesenského 888/92, 965 01 Žiar nad Hronom

rozdiel z výmery 109 m2 v prospech mesta, vo výške 20 eur/m2 - stanovenej  na základe cenovej mapy mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom – II. zóna, t. j. 2 180 eur uhradia žiadatelia do 15 dní od účinnosti zámennej zmluvy vo výške podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Zámenou získa mesto Žiar nad Hronom pozemok pod stavbou cesty a chodníka na IBV do svojho vlastníctva a dôjde k zosúladeniu užívacieho a vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png