Dnes je 22.08.2019, meniny má Tichomír.   

Mesto Žiar nad Hronom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá Návrhy VZN

Zverejnené: 24.09.2009 08:36:18 |   | vytlačiť
obr: Mesto Žiar nad Hronom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladá Návrhy VZN

Oznam

 

Mesto Žiar nad Hronom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladá

 

1.     návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.      návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008
o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom

 

 

Znenie Návrhov VZN je zverejnené aj na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari
nad Hronom.

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhom nariadení v písomnej forme na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom; elektronicky na e-mailovú adresu zuzana.gallova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrad – Odbor životného prostredia, kancelária č. 9. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, a preto je potrebné uviesť meno a priezvisko toho, kto pripomienku uplatňuje. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Pripomienky k návrhu VZN  môžete predložiť  najneskôr do 07.10.2009.


Novinky

22.08.2019 08:49:13 Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

https://www.ziar.sk/data-files/ziar/download/verejna-vyhlaska-upovedomenie-ucastnika-konania.pdf

20.08.2019 09:42:44 Šport

Beh SNP do vrchu aj tohto roku

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom MŠK a Centrom voľného času v Žiari nad Hronom pozýva všetkých priaznivcov behu na 18. ...

20.08.2019 09:36:36 Naše mesto

Zmena zriaďovateľa Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom

Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) sa stane od 1. septembra novým zriaďovateľom Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Zmenu ...

19.08.2019 09:56:20 Naše mesto

Letné počasie pokračuje

V uplynulom týždni sme prežili menší „teplotný šok“. V prvý pracovný deň maximálna denná teplota v našom meste vystúpila na tropických 32.8°C, ...

16.08.2019 09:31:28 Naše mesto

Park sa stal obľúbeným miestom snúbencov. Tento rok spečatilo svoj vzťah pod holým nebom 12 párov

Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť v našom meste, si môžu na sobášny obrad vybrať aj priestor mimo úradnej miestnosti. Veľmi obľúbeným ...

16.08.2019 09:18:13 Naše mesto

Do knižnice vybudujú bezbariérový prístup

Čitatelia navštevujúci žiarsku knižnicu sa už dlhšiu dobu sťažovali na skutočnosť, že im chýba bezbariérový prístup do budovy. V týchto dňoch ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky