Dnes je 21.04.2019, meniny má Ervín.   

Po záplavách... ako postupovať?

Zverejnené: 20.08.2010 14:26:04 |   | vytlačiť
obr: Po záplavách... ako postupovať?

V uplynulých dňoch a týždňoch Slovensko sužovali povodne, ktoré boli následkom prívalových dažďov a búrok. Valiaca sa voda sa zahrávala s ľudskými životmi, majetkom a, samozrejme, neušetrila ani prírodu. Neobvyklé pustošenie prívalovou vodou sme zažili aj v našom okrese, v našom meste a priľahlých obciach. Po pretrvávajúcich dažďoch ešte počas mesiaca máj vypracoval Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR materiál - informácie pre občanov, ako majú postupovať, keď im záplavy znehodnotili pitnú vodu, potraviny, úrodu v záhradách a zariadenie domov.

Pitná voda

Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná neškodlivosť je spoľahlivo overená.

Umývajte si starostlivo a často ruky! Toto jednoduché základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie (odstraňovanie následkov povodní) a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky, pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a, samozrejme, aj vždy pred a po použití WC.


Voda z vlastnej studne

Ak bola vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a výsledky rozboru nepreukážu, že voda je zdravotne vyhovujúca.

Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia, a to aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb, a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.

Základný postup:

 • Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne, a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne.
 • Otvoriť studňu a úplne z nej vodu vyčerpať.
 • Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade prostredia bez kyslíka sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
 • Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
 • Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Je nutné pracovať zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok je potrebné nechať na umytých stenách pôsobiť podľa návodu
 • Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpať, odstrániť kalom zanesený pokryv dna studne a vymeniť ho za nový vhodný materiál (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračovať v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
 • Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu sa vždy vypočíta podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku treba rozriediť a roztokom pokropiť priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s darlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustiť. Potom do neho napustiť vodu zo studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky vo vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.
 • Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

Potraviny (pokyny pre domácnosti)

Zaplavené poľnohospodárske plodiny

Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny

Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia, resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet.

Nekonzumujte ani chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia

 • javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.),
 • trvanie do 3 hod. - potraviny (chladené, mrazené) možno považovať za neškodné, ak ich teplota nepresiahla 6 stupňov Celzia,
 • trvanie viac ako 3 hod. - chladené potraviny musia byť laboratórne vyšetrené a rozhodnutie o konzumovateľnosti sa vykoná na základe výsledkov uvedeného vyšetrenia,
 • viac ako 12 hod. - mrazené potraviny okamžite použiť na ďalšie spracovanie, nepripúšťa sa ich opätovné zmrazenie.

Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou vodou, bahnom, kalom:

 • akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dressingy,
 • vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov,
 • múky, obilniny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach,
 • všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, krekry, čokoláda, bonbóny, a pod

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, obráťte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte!

Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch

Zásady vysúšania domu alebo bytu:

 • urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí,
 • ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje,
 • buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu - môžete sa priotráviť splodinami (oxid uhoľnatý!!).

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu:

 • odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou,
 • odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál - tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách),
 • než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale,
 • najprv si natiahnite gumové rukavice,
 • nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu,
 • dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky.

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne

 • Najprv si natiahnite gumové rukavice.
 • Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku.
 • Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do vhodného dezinfekčného prostriedku.
 • Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku.
 • POZOR - Dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky!
 • Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykefujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp

 • Použite určené dezinfekčné prostriedky.
 • Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať.

Odstraňovanie živočíšnych odpadov

 • Živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby.
 • V záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.
  S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.).

Uhynuté zvieratá nahlasujte odboru životného prostredia, tel: 045/678 71 24, mobil: 0905 539 240, mestskej polícii: na t.č. 159 alebo na Zelenú linku: 0800 500 501.

OŽP, Zdroj: internet.


Novinky

18.04.2019 09:05:01 Kultúra

V zajatí maratónu

V sobotu 4. mája si filmoví fanúšikovia prídu na svoje. V Kine Hron sa pripravuje už tretí ročník filmového maratónu. Tentokrát sa ...

17.04.2019 12:31:10 Šport

Žiar má víťaza Slovesného pohára v karate

V sobotu 13. apríla Stará Ľubovňa hostila účastníkov 3. kola Slovenského pohára žiakov v karate. O postupové body na májové Majstrovstvá Slovenskej republiky ...

17.04.2019 09:54:34 Naše mesto

Polícia pátra po nezvestnej Miriam z Poltára

Polícia v Lučenci sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnej 41-ročnej Miriam Martišovej z Poltára. V pondelok ...

16.04.2019 13:34:04 Naše mesto

Žiarska radnica auto nepredala. Darovala ho rodine s postihnutým synom

Michal Škriniar je 36-ročný mladý muž. Od narodenia je však zdravotne postihnutý a odkázaný tak na pomoc svojich najbližších, najmä rodičov. ...

16.04.2019 08:10:27 Kultúra

Kraslice nemusia byť na našom stole iba počas Veľkej noci

Väčšina z nás si kraslice, a teda veľkonočné vajíčka, prirodzene spája s Veľkou nocou. Ukážeme vám však, že túto ozdobu môžete mať doma ...

15.04.2019 12:34:48 Šport

Basketbal: Posledné zápasy v základnej skupine proti Žiline

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 44:40 (9:9, 13:9, 12:10, 12:10) Body: Horváth Filip 18, Barcík Jakub ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 TUBAPACK mestská liga v malom futbale
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019